Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Foto: David Nyberg

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Årsproduktionen från vindkraft ska öka från 28 till 100 terawattimmar

2021-03-04 Målet i strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad är att den årliga elproduktionen från vindkraft i Sverige ska öka från 28 terawattimmar idag till 100 terawattimmar till 2040-talet. Myndigheterna som står bakom strategin ska nu ta fram ett kommunikationspaket om energiomställningen och vindkraftens roll i den.

– För att vi ska få med folk på det här tåget tror jag det är väldigt viktigt att förklara varför vindkraften behövs, säger Maria Stenkvist på Energimyndigheten.

I slutet av januari i år lämnade Energimyndigheten och Naturvårdsverket över slutrapporten från deras gemensamma arbete med att ta fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

– Det är ett initiativ som våra myndigheters generaldirektörer tog initiativ till. De var inspirerade av den nationella strategin för vattenkraften som vi har arbetat med tidigare, säger Maria Stenkvist, Energimyndighetens uppdragsledare för arbetet med att ta fram strategin.

– Situationen är ju lite annorlunda när det gäller vattenkraften i och med att den redan är utbyggd, men vi tyckte ändå att en nationell strategi kunde behövas även för vindkraften, säger Maria.

Energimyndigheten har sedan tidigare pekat ut drygt 300 riksintresse vindbruk, områden som anses särskilt lämpliga för vindkraft. Dessa riksintresseområden har dock inte i någon större utsträckning varit styrande för var nya vindkraftsparker placeras, eftersom många motstående intressen satt stopp för att kunna utnyttja områdena.

Ett annat viktigt skäl till att strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad tagits fram är att den tekniska utvecklingen gjort att många fler platser än tidigare nu är aktuella för vindkraft. Bland annat har vindkraftverken blivit högre och når därmed goda vindförhållanden även på lägre belägna platser.

Målsättningen enligt strategin är att vindkraften ska byggas ut från dagens runt 28 terawattimmar till en total årlig elproduktion på 100 terawattimmar till 2040-talet. Det kan jämföras med att vi idag i snitt producerar 160 terawattimmar el genom alla olika energislag och förbrukar i landet cirka 140 terawattimmar.

Tror du att det kommer att räcka med 100 terawattimmar vindkraftsel med tanke på alla som vill ha el till olika användningsområden i framtiden? Till exempel Hybrit-projektet där stålproduktionen ska bli koldioxidfri med hjälp av vätgas från förnybar el?

– Vi har inte tagit hänsyn till exempelvis LKAB:s 55 terawattimmar, men vi menar att själva processen som vi har tagit fram fungerar oavsett behovet, säger Maria.

Ett viktigt syfte med strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad är att se till att det byggs vindkraft inte bara i norr utan även i södra Sverige, liksom i både väst och i öst.

Maria Stenkvist. Foto: Oskar Lürén

Tanken är att den nya strategin ska vara ett verktyg för de aktörer som arbetar med planering och utbyggnad av vindkraft, som länsstyrelser, kommuner och exploatörer.

Maria hoppas att strategin ska hjälpa till att ge kommunerna en känsla av en rättvis fördelning av etableringarna av vindkraft i Sverige.

Att kommunerna har sagt nej genom det kommunala vetot är väl en vanlig anledning till att vinkraftprojekt stoppas?

– Ja, det är det vanligaste avslagsskälet, och i den här strategin och planeringsprocessen har vi också lagt ett förslag till förändrad kommunal tillstyrkan, säger Maria.

Hon berättar att Energimyndigheten och Naturvårdsverket för ett antal år sedan hade ett uppdrag från regeringen att titta över bestämmelser i de här sammanhangen och att de då tyckte att det bästa vore att ta bort det kommunala vetot helt och hållet.

– Men det förverkligades inte eftersom det inte fanns politiskt stöd för det, säger Maria.

Nu föreslår man i stället en förändring av det kommunala vetot vilket bland annat innebär att kommunerna måste ta ställning till ett projekt tidigt i tillståndsprocessen och sedan inte ska kunna ändra sig längre fram i processen.

Maria och de aktuella myndigheterna anser att för att få till stånd en utbyggnad av vindkraften i den här omfattningen krävs också en ökad förståelse för varför vindkraften måste byggas ut, det vill säga för att vi behöver mer el.

– Vi kommer att ta fram ett kommunikationspaket som ska kunna användas lokalt och regionalt som handlar om hela energiomställningen och vindkraftens roll i den, eftersom det är väldigt viktigt har vi insett. För att vi ska få med folk på det här tåget tror jag det är väldigt viktigt att förklara varför vindkraften behövs, säger Maria.

Läs mer: Stort behov av vindkraftsel i Västra Götaland

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv