I Västra Götaland används det idag stora mängder fossila bränslen, som ska ersättas av bland annat vindkraftsel. Foto: David Nyberg

Stort behov av vindkraftsel i Västra Götaland

2021-03-04 I Västra Götaland är vindkraften redan den största elproduktionskällan. Men det finns fortfarande ett stort utbyggnadsbehov för att regionen ska kunna uppnå målet i sin egen utvecklingsstrategi, att vara fossiloberoende 2030. Västra Götaland var ett av tre pilotområden som har testat den nya vindkraftsstrategin i verkligheten.

Projektledare för pilotprojektet i Västra Götaland är Fredrik Dolff på Västra Götalandsregionens miljöavdelning. Han berättar att bakgrunden till projektet är den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad som ska bana väg för att vindkraften ska producera 100 terawattimmar redan på 2040-talet. Av det föreslås att 7,5 terawattimmar vindkraftsel produceras i Västra Götaland.

– Idag produceras i Västra Götaland drygt två terawattimmar el med vindkraft, nästan lika mycket med vattenkraft och runt en terawattimme med kraftvärme. Sammantaget produceras i Västra Götaland ungefär fem terawattimmar el per år idag, säger Fredrik.

Han konstaterar att Västra Götaland är ett stort industrilän med en hög elanvändning redan nu.

– Och vi har ett högt fossilt användande både i transportsektorn och i industrin med framför allt raffen och kemiindustrin som använder mycket fossil energi, säger Fredrik.

Det innebär stora utmaningar när dessa verksamheter ska ställa om så att Västra Götaland når sina högt ställda klimatmål, att vara fossiloberoende redan 2030.

– Vi var lite rädda att en stor del av den regionala fördelningen i den nationella planen skulle ske i norr. Samtidigt funderade vi naturligtvis på hur stor potentialen egentligen är här och hur mycket vindkraft vi kan tänka oss att ha i Västra Götaland, säger Fredrik.

Alla frågorna gjorde att regionen anmälde sig som intressent när det gällde att vara ett av tre pilotområden för den nya nationella strategin.

– Det handlade om att vi skulle utveckla en metod för hur man skulle kunna gå till väga. Vår tes var att vi skulle prata med så många som möjligt för att få perspektiv på vad olika parter tycker är viktigt, säger Fredrik.

Fredrik Dolff. Foto: Pressbild

I projektet tittade man på kartor med motstående intressen och valde att dela upp områdena i tre kategorier, som man färgade med rött, grönt och gult, där rött är nej, grönt helt utan målkonflikter och gult är områden där man anser att det är troligt att man kan få etableringar i med hjälp av olika anpassningar.

För ett tiotal år sedan gjorde energimyndigheten en kartläggning av områden i Sverige som hade sådana vindförutsättningar att de kunde utses till riksintresse för vindkraft. I dag har många av dem blivit inaktuella eftersom själva vindkraftverken idag är högre än tidigare.

– År 2010 byggde man i Västra Götaland, på Töftedalsfjället, vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. Nu är det en park på gång här där jag bor, i Alingsås. Den är på 200 meter i totalhöjd, säger Fredrik.

– Även utvecklingen vad gäller effekten har gått snabbt framåt. De här kraftverken är på sex megawatt vardera. De på Töftedalen är på drygt två megawatt. Och tittar man på produktionskostnaden per kilowattimme så låg de i Töftedalen på runt 60 öre per kilowattimme. Och de som byggs här i Alingsås kanske hamnar på 30 öre per kilowattimme.

Fredrik förklarar att allt det här sammantaget har bidragit starkt till det faktum att vindkraften blivit prismässigt konkurrenskraftig och att det just nu byggs väldigt mycket vindkraft i Sverige.

Drygt två terawattimmar el per år produceras med vindkraft i Västra Götaland idag. Foto: David Nyberg

Förslaget i den nationella vindkraftsstrategin är alltså att det i Västra Götaland årligen ska produceras 7,5 terawattimmar el från vindkraft senast på 2040-talet. I dag finns det lite över 500 vindkraftverk i länet. I strategin konstateras att med dagens verk krävs sammanlagt 357 vindkraftverk på sex megawatt vardera för att nå upp till den nationella planens utbyggnadsmål.

I Västra Götaland innebär det att ungefär 1,6 procent av landytan kommer behöva tas i anspråk för dessa vindkraftsparker. Planeringsytan är 4,7 procent.

– I planen vill de att vi för säkerhets skull ska planera för tre gånger så mycket, för att få marginaler när det gäller olika hinder som kan uppkomma för en del projekt, säger Fredrik.

Tycker du att vindkraftsstrategins förslag på vindkraftsutbyggnad i Västra Götaland verkar rimlig?

– Ja, vad gäller antal verk så känns det fullt rimligt.

En utmaning med vindkraftsplaneringen är försvarets inställning till vindkraft i stora områden.

– Tittar man på vindresurserna ser man att cirka 200 av vindkraftverken i regionen står i försvarets nuvarande stoppområden. Troligtvis kommer de här verken försvinna när de uppnått sin livslängd, säger Fredrik, som ändå hoppas att man tillsammans med försvaret ska kunna hitta sätt att kunna ha ett begränsat antal vindkraftverk även i de områden som idag räknas som stoppområden.

– Men annars får vi hålla oss utanför det, för de hävdar ju att det inte ska vara vindkraft där. Och Försvarsmakten har en högre status i miljöbalken. Så då blir det ju nej där. Så att då får vi försöka hitta andra områden i stället, säger Fredrik.

Läs mer: Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv