Järnvägen vid hamnen i Uddevalla går mellan bangården vid centralstation, Sörvikshamnen och harpan vid Badö/Bäve. Här är ett tågset på väg just dit från Sörvikshamnen.

Planen är järnvägskorridor till Västra Hamnen

Men någon sträckning är ännu inte fastlagd för ny hamnbana i Uddevalla

2024-02-02 – Det planeras för att det skall finnas en järnvägskorridor ut till Fröland, men ännu är det inte fastställt vilken sträckning den skall ha.
Det säger chefen för stadsutveckling och Uddevalla Utveckling AB, Per Bäckström om den delen av planerna för Uddevalla hamns flytt från Bäve/Badö till Fröland.

Per Bäckström berättar att det finns ett antal prioriterade stadsutvecklingsprojekt som pågår parallellt just nu och är i lite olika skeden. Rimnersområdet med ny simhall och nya Rimnersvallen är ett sådan.

– Där är vi nu i slutskedet och när allt är klart kommer det successivt att lämnas över till respektive fackförvaltningar för driften, säger Per Bäckström.

Per Bäckström kom till Uddevalla kommun 2022 efter dryga fem år som kommundirektör i Partille kommun. Han är 66 år och har under sitt yrkesliv bl.a. också hunnit med att vara kommundirektör i Kungsör och Strängnäs kommuner, att vara kultur och fritidschef i Lysekil, att utreda, planera och införa musikklasser i Uddevalla, och att även vara undervisningsråd på statliga Skolverket när myndigheten startade. Nu är han tillbaka i Uddevalla och boende på Bokenäset.

Han kom till en nyinrättad tjänst just för att leda de olika omfattande stadsutvecklingsprojekt som kommunen vill genomföra.

Centralt

– Stadsutvecklingsprojekten är ett centralt ansvarsområde som ligger under kommunstyrelsen med samhällsbyggnadsförvaltningen som goda medspelare i verkställigheten av planeringen. Projekt som är stora, komplicerade och med stora kostnader hamnar i kategorin stadsutvecklingsprojekt, säger Per Bäckström.

Rimnersområdet är ett sådant, skolor och boenden ett annat. Stadsutvecklingen mot havet ett annat som dessutom är indelat i ytterligare delprojekt.

– Anegrund är ett som skall inrymma den nya södra Åstaden. Där börjar vi direkt när simhallen flyttar till Rimnersområdet. Då planerar vi att sälja vi marken där simhallen ligger för att ge plats för bostäder som utgör början på den Å-stad som skall rullas ut väster ut på södra sidan om Bäveån, berättar Per Bäckström.

Ett annat är Västra Centrum med Kampenhof, museet, Riverside och brandstationen en bit upp mot Strömstadsvägen.

– Där tar vi ett samlat grepp och håller på att ta fram ett planprogram. En stor fråga där är skyfallsproblematiken med mycket vatten som kommer från berget. Sen skall det bli kvartersbildningar, nya bostäder, gator, stråk och parker, en jättetrevlig stadsdel, menar Per Bäckström.

Han slår fast att de två ligger i närtid. Lite längre fram i tiden ligger området ut mot vattnet, Skansstaden, runt Skansberget med utrymme för bostäder, eventuell bro mellan södra och västra Å-staden med infrastruktur och bostäder i anslutning till det.

– När vi pratar om de här stora paketen fram till 2050, då pratar vi om uppemot 4 000 nya bostäder, så det är ett stort projekt, säger Per Bäckström.

När de gäller utvecklingen av Uddevalla Hamn, som är ytterligare ett stort stadsutvecklingsprojekt, består det i sin tur av tre olika delar. 

– Det är längst in, Badö/Bäve, som skall lämnas, sedan Sörvik, som är befintlig hamn som skall vidareutvecklas och så Fröland där vi har lite verksamhet i dag, men där det skall utvecklas till en större delmängd i hamnen så att vi har Sörvik och Fröland, som vi kallar Västra hamnen, kvar i framtiden, säger Per Bäckström.

Där är första steget att spannmålsproducenterna, Lantmännen och Varaslätten flyttar ut till Fröland och har etablerat sin verksamhet där 2027–2028.

– Svenska Foder har vi inte fått besked från ännu om vad de tänker göra, säger Per Bäckström. 

Fröland

– När det gäller Fröland så har hamnen tagit fram en skiss, en färdplan och en målbild för det och ett antal milstolpar på vad som behöver göras. Det handlar om att säkerställa den kaj som finns nu, men vi diskuterar också en förlängning av kajen och hur den i så fall skall se ut, hela infrastrukturen till och från Fröland med VA, el, och vägar. Vi tänker en järnvägskorridor för att skapa förutsättningar för en framtida järnväg ut till området, fortsätter han.

Den nya terminalytan på Fröland jobbas det med under året och den befintliga kajen skall förberedas för den nya kran som är beställd och skall vara på plats 2025.

Per Bäckström berättar att man nu arbetar intensivt med att fundera över prioriteringar och finansiering. I vissa delar när det handlar om infrastruktur där det är kommunens ansvar och i andra delar när det handlar om hamnens verksamhet där det är hamnens ansvar.

Ekonomichefen

– Jag och ekonomichefen arbetar med den frågan tillsammans med hamnen och har bland annat varit på studiebesök till Varberg som håller på med precis samma resa, säger han.

När det gäller järnväg ut till Västra hamnen berättar Per Bäckström att det har gjorts utredningar och att det finns tankar på olika scenarier för en järnvägskorridor. Man har bland annat också diskuterat med Benders när de håller på att spränga i sitt berg om att förbereda för en järnvägskorridor på det området och hur den i så fall skall vika av sedan. Uppdraget man har är att ta fram förutsättningar för en järnvägskorridor. En tanke skulle kunna vara att dra den mellan motorvägen och Kasenabbevägen och att den viker av någonstans innan Brandt ned mot Fröland. Ett annat alternativ skulle kunna vara att fortsätta den sträckning som nu slutar inne på Benders område men det är en sak man i så fall måste diskutera med dem.

– En utgångspunkt är ändå att den behöver ansluta till bangården i Uddevalla. Det handlar om hur man kopplar om tågset, och då blir den så kallade harpan med parallella spår viktig i det sammanhanget. Var den skall ligga är en fråga som vi också jobbar med, säger Per Bäckström.

När det gäller finansieringen tittar man också på möjligheterna till att få stödfinansiering utifrån av olika slag.

– Vi har tagit upp frågan med Försvarsmakten i förhållande till säkerhetsintressen, men där är vi i ett mycket tidigt skede. När det gäller skyfalls- och översvämningsaspekten väntar vi på besked från MSB där vi ansökt om ett stöd på 600 miljoner för den beräknade totala investeringar på 1 Mdkr som vi har beräknat i det sammanhanget. Där behöver vi först få domen från Mark- och miljödomstolen om de åtgärder vi vill genomföra vid Bäveån innan vi kan få besked från MSB, säger Per Bäckström.

Intäkter

Han framhåller när det gäller finansieringsfrågan att när det frigörs ytor för exploatering kommer det också att komma intäkter. 

– Det blir mycket en fråga för balansräkningen. Det kommer stora kostnader initialt. Intäkterna kommer senare, säger Per Bäckström.

Publicerad:
Nyhetsarkiv