– Det här är ett sätt att bygga ett robustare elnät, vilket är bra för hela samhället och också för Uddevalla, säger Martin Ydergren, affärsansvarig för elhandel och energitjänster på Uddevalla energi. Foto: David Nyberg

Martin Ydergren stöttar elnätet med batteri och solceller

2023-03-09 Behovet av och lönsamheten i frekvensreglering med hjälp av batterier har ökat kraftigt de senaste åren och därmed även intresset för att delta. Martin Ydergren på Uddevalla energi testar nu Checkwatts system som gör det möjligt för bland annat villaägare att tjäna pengar på att hjälpa till att balansera elnätet.

För att elnätet ska fungera är det viktigt att det är god balans mellan elproduktion och elkonsumtion i varje enskilt ögonblick. Om skillnaden mellan elproduktionen och elkonsumenternas efterfrågan blir för stor riskerar elektrisk utrustning både i hemmen, på företag och i själva elsystemet att gå sönder.

I Sverige är det Svenska kraftnät som ansvarar för att det är balans i elnätet och att frekvensen hålls så nära riktvärdet 50 hertz som möjligt. Om frekvensen avviker alltför mycket därifrån kan Svenska kraftnät tvingas att tillfälligt stänga ner delar av elnätet för kunna hålla frekvensen i resten av elsystemet närmare riktvärdet.

Med syftet att på kort varsel kunna få till en ökad produktion när frekvensen är för låg och minskad produktion när frekvensen är för hög har Svenska kraftnät tecknat avtal med företag som erbjuder olika typer av så kallade stödtjänster.

Dessa stödtjänster har det tidigare endast varit aktuellt för stora anläggningar att bidra till. Den effekt- och energimängd som en genomsnittlig privatperson med ett hembatteri kan bidra med är nämligen för liten för att det ska vara intressant för Svenska kraftnät.

Nu har dock en del företag gjort det möjligt även för vanliga villaägare med ett hembatteri, elbilsladdare eller värmepump att delta på den här marknaden med stödtjänster genom att företagen fungerar som så kallade aggregatorer.

Det innebär att aggregatorerna med hjälp av smarta datorsystem kan koppla ihop hundratals eller tusentals mindre kraftkällor till ett enda större virtuellt kraftverk som då helt plötsligt blir jätteintressant för Svenska kraftnät att teckna avtal med.

När frekvensen i elnätet sjunker behöver det snabbt tillföra mer effekt. Genom att hela tiden med stor noggrannhet mäta elnätsfrekvensen vet aggregatorerna när de ska skicka en signal till de resurser som ingår i deras virtuella kraftverk. När signalen når de här enheterna börjar de leverera ut ström på elnätet genom att ladda ur batterierna och hjälper på så sätt till att återställa frekvensen till 50 hertz igen.

Om frekvensen i elnätet i stället är för hög kan de anslutna enheterna på liknande sätt hjälpa till att sänka frekvensen genom att plocka hem el från nätet och ladda upp batterierna.

– Det här är ju ingenting som de flesta privatpersoner kanske hade tänkt för några år sedan att de kunde göra. Nu är den här typen av tjänst inte så utbredd än, utan den är precis i lanseringen, men den kommer att möjliggöra för privatpersoner att vara med och stötta elnätet, säger Martin Ydergren, affärsansvarig för elhandel och energitjänster på Uddevalla energi.

Hybridväxelriktaren och batteriet är de största investeringskostnaderna för den som vill börja sälja frekvensreglering till Svenska kraftnät. Foto: David Nyberg

Sedan den 4 januari i år har Martin Ydergren och hans fru gjort just detta genom att de låter Uddevalla energi köra ett pilotprojekt med familjens batteri och tillhörande utrustning. Syftet med projektet är att det kommunala energibolaget ska få möjlighet att lära sig mer om hur det kan gå till i praktiken för dem att erbjuda sina privatkunder att delta i frekvensreglering av elnätet.

Redan innan Martin Ydergren och hans fru officiellt hade fått tillträde till deras villa i Trollhättan för ungefär ett år sedan hade han varit uppe på taket och mätt och beställt solceller till huset. Allt för att han skulle kunna få upp solcellerna och börja producera sin egen el så snart som möjligt efter tillträdesdagen.

I samband med installationen av solcellerna installerade han även ett hembatteri på 10 kilowattimmar med en effekt på 6 kilowatt. Batteriet kontrollerade han med hjälp av smart programvara som styrde batteriet helt automatiskt.

– Innan den här piloten startade så använde jag batteriet till att ladda upp det nattetid när elen är billig och sedan utnyttjade jag den elen dagtid när elen är dyrare, säger Martin Ydergren.

Nu när pilotprojektet är i gång har Martin Ydergren lämnat över kontrollen över batteriet till aggregatorn Checkwatt som är det företag som Uddevalla energi valt att göra det här projektet med.

Checkwatts VD, delägare och medgrundare Dan-Eric Archer berättar att deras teknik och programvara är väldigt flexibel och automatiskt styr batteriet på ett sådant sätt att det alltid används till den funktion som är mest lönsam just då.

Vid tillfällen då systemets uträkningar visar att det mest lönsamma sättet för Checkwatt att använda batteriet är att köpa el billigt på natten och sälja den dyrt på dagen så som Martin Ydergren gjort tidigare kommer systemet se till att det också är det som sker.

Men trots att elpriset idag skiljer sig relativt mycket över dygnet är det för det allra mesta ändå betydligt mer lönsamt för Checkwatt att i stället använda batteriet till att erbjuda frekvensreglering direkt till Svenska kraftnät.

Skälet är helt enkelt att behovet av den typen av frekvensreglering är högt och därmed även priset som Svenska kraftnät betalar till företag som erbjuder detta.

– Det har varit en stigande trend över de senaste fyra åren, säger Dan-Eric Archer.

På grund av den höga lönsamheten ökar intresset för att delta både bland företag och privatpersoner. När det gäller privatpersoner har Checkwatt idag några hundra kunder och runt två tusen intresseanmälningar. Antalet kunder ökar väldigt snabbt just nu, berättar Dan-Eric Archer.

Den sammanlagda effekten av de batterier som är inkopplade till Checkwatts virtuella kraftverk är idag runt 5 megawatt. Stora batterier utgör den största delen och runt en tiondel av effekten kommer från hembatterier hos privatpersoner.

Dan-Eric Archer är medgrundare, delägare och VD på Checkwatt. Foto: Checkwatt

Majoriteten av effekten när det gäller batterier i Checkwatts virtuella kraftverk har tillkommit under de senaste 12 månaderna och Dan-Eric Archer tror att den här snabba ökningen av installerad effekt kommer att fortsätta ett tag till. Redan om ett år gissar han att dagens effekt är mer än tiodubblad.

– Jag hoppas att det är minst 50 megawatt i alla fall, kanske 100.

När Checkwatt startade 2017 hade de fokus på driftövervakning, visualisering och styrning för sol- och vindkraftsanläggningar. Även idag när de har breddat sig och även arbetar med olika typer av balanseringstjänster är sol- och vindkraft viktiga delar i verksamheten. Den sammanlagda toppeffekten för de anläggningar som ingår i Checkwatts portfölj för driftövervakning är runt 1 200 megawattimmar.

Checkwatts virtuella kraftverk har idag en toppeffekt på runt 25 megawatt där 5 megawatt kommer från anslutna batterier, 10 megawatt från vindkraft och 10 megawatt från solkraft.

Bolaget äger inga egna kraftverk eller batterier utan hjälper i stället deras kunder att bedriva sina respektive verksamheter på ett så effektivt sätt som möjligt.

I början vände sig Checkwatt endast till större kunder i form av företag, med sedan den 1 december 2022 har de alltså öppnat upp även för privatpersoner med hembatteri att ansluta sig till deras virtuella kraftverk.

Man kan dock inte köpa tjänsten direkt från Checkwatt utan man måste gå via ett företag som har ett partneravtal med Checkwatt.

– Tjänsten köper man från oss, men säg att du ska köpa en dator med Windows, då ringer du inte till Microsoft för att köpa Windows, utan du köper det från en återförsäljare, säger Dan-Eric Archer.

Han förklarar att de sedan lanseringen till privatpersoner har startat upp flera pilotprojekt med ett antal installationsföretag där Uddevalla energi är ett av dessa.

Martin Ydergren på Uddevalla energi är noga med att betona att de just nu håller på att testa och utvärdera det här och att de inte har tagit något beslut än om huruvida de ska gå vidare och erbjuda den här tjänsten eller inte.

Samtidigt säger han att de lutar åt att vilja göra det och att de tror på den här typen av lösning.

– Jag skulle säga att det är goda chanser att vi kommer erbjuda det, säger Martin Ydergren.

Om de bestämmer sig för att gå vidare med det här tänker han sig att en rimlig tidsplan skulle kunna vara att de har ett erbjudande klart någon gång i sommar.

– Vi tycker att det här är jätteintressant. Om vi inte hade tyckt att det här var ett intressant område som vi tror har en nytta för både elnätet i stort och för våra kunder hade vi inte startat den här piloten.

Varför är det intressant för Uddevalla energi att underlätta för kunderna att vara med och balansera elnätet?

– Det är två delar. Det ena är att vi är ett kommunalägt bolag som verkar för Uddevallas bästa. Vi verkar för ett hållbart Uddevalla och för alla människor och företag som verkar inom Uddevalla, och vi vill ta ett samhällsansvar.

Via en styr- och mätenhet kontrollerar Checkwatt Martin Ydergrens växelriktare och batteri på distans med deras automatiserade programvara. Foto: David Nyberg

Martin Ydergren nämner det faktum att risken för lokala och tillfälliga nedstängningar av elnätet under kalla perioder i vinter var större än den varit på länge. Han förklarar att det berodde på att det fanns risk att effekten under kortare perioder riskerade att vara för låg.

Om det då hade funnits fler batterier som var redo att skjuta till effekt till elnätet under de här perioderna skulle risken för bortkoppling varit lägre.

– Så det här är ett sätt att bygga ett robustare elnät, vilket är bra för hela samhället och också för Uddevalla, säger Martin Ydergren.

– Utöver det så vill vi också hjälpa våra kunder att ställa om sitt hus, sitt företag eller vad det nu kan vara. Till exempel genom att producera egen el med solceller för att vi ska få ett mer hållbart Uddevalla.

Genom att underlätta för sina kunder att via en aggregator sälja balanseringstjänster till Svenska kraftnät menar Martin Ydergren att de kan göra det ännu mer ekonomiskt fördelaktigt än det redan är för villaägare att exempelvis installera solceller på taket.

Om man går i tankar på att investera i ett system med solceller och hembatteri tror han att det kan vara en bra idé att passa på nu.

– Den här marknaden är ju lönsam nu och kommer vara det i ett antal år, men att sitta och vänta i fem, tio år, ja, då har jag ingen aning om hur priserna kommer att se ut då, det kan ju hända att tåget har gått då, eller så är det fortfarande väldigt lönsamt, säger Martin Ydergren.

Han påminner om att den här typen av tjänst är väldigt ny och att den än så länge inte finns hos alla återförsäljare, och att Uddevalla energi inte har bestämt än huruvida de ska lansera den här tjänsten eller inte och i så fall när.

– Går man i tankar på att investera i detta kan man ju se till så att man har en solcellsanläggning som är förberedd även om man inte installerar batteriet. Så det kan ju vara ett steg på vägen för att få en lite kortare uppstartstid sedan, säger Martin Ydergren.

Rent tekniskt är det fullt möjligt att ha ett hembatteri och delta i balanseringen av elnätet även om man inte har egna solceller. I praktiken är det dock väldigt mycket mer fördelaktigt att kombinera solceller och hembatteri än att bara ha hembatteri utan solceller.

Ett skäl till det är att man till både en solcellsanläggning och till ett hembatteri behöver en växelriktare. Det innebär att om man ser till att skaffa en växelriktare som är kompatibel med både solcellsanläggningen och batteriet och styrsystemet för frekvensreglering så räcker det med en enda växelriktare till hela systemet.

Ett annat skäl är att man om man har solceller på taket har rätt till ett grönt skatteavdrag på 50 procent av kostnaden för ett hembatteri. Ett batteri på 10 kilowattimmar som utan avdrag kostar 80 000 kronor kostar då i stället 40 000 kronor med det gröna avdraget.

Martin Ydergren berättar att det är just ett sådant batteri som han har hemma och som han även har installerat hos en handfull av de runt 300 hushåll som Uddevalla energi har installerat solcellsanläggningar hos.

– Då är det någonstans kring 20 000 kronor som man kan få in under ett år på ett sånt batteri, så som det sett ut de senaste tre åren, säger Martin Ydergren.

Med en inkomst på 20 000 kronor från Checkwatt eller någon annan aggregator skulle alltså ett batteri på 40 000 kronor kunna vara intjänat på bara två år.

Med solceller på taket, hembatteri i förrådet och elbil som laddas med egenproducerad el är Martin Ydergren lite mer förberedd än många andra inför eventuella krislägen. Foto: David Nyberg

Om man tar väl hand om batteriet gissar Martin Ydergren att batteriet kan fortsätta att skapa intäkter för ägaren betydligt längre tid än så.

– När du jobbar med frekvensreglering är det väldigt korta stunder som du tillför effekt. Vi pratar oftast om sekunder eller någon minut som du tillför eller plockar ut effekt när det behövs då och då under dygnet. Och använder du batteriet väldigt korta stunder blir också slitaget lågt, säger Martin Ydergren.

– Så man kan rimligtvis tänka sig att det kommer hålla mycket länge. Vi pratar i alla fall över tio år.

När man funderar över ekonomin i att börja med frekvensreglering är det viktigt att komma ihåg att även om batteriet är den största kostnaden så det inte den enda. Även kostnaden för aggregatorns mät- och styrutrustning tillkommer och kostnaden för en växelriktare om man inte har en sådan av rätt typ sedan innan, exempelvis till sin solcellsanläggning.

Martin Ydergren är också noga med att påpeka att bara för att priserna för frekvensreglering är höga nu och har varit det under de senaste åren så betyder inte det att de nödvändigtvis kommer vara höga även i framtiden. Snarare tvärtom.

– Eftersom det har varit så lönsamt nu i ett par års tid så är det många lite större aktörer som investerar i stora batterier för att vara med och buda på den här marknaden, säger Martin Ydergren.

– Så till slut kommer ju priserna på frekvensreglering gå ner, när det finns större utbud av batterier som kan leverera frekvensreglering.

En annan nytta man kan ha av ett hembatteri är att det kan fungera som en nödströmscentral i händelse av strömavbrott. När ett hembatteri kombineras med solceller på taket som hos Martin Ydergren blir den här funktionen extra värdefull även vid längre strömavbrott.

– Om elnätet skulle gå ner så förser batteriet den här centralen och de här eluttagen med ström. Så även om alla grannar är strömlösa så finns det alltid ström här. Jag kan inte driva hela huset på det men jag kan koppla in wifi, kylskåp och mikro och hanka mig fram rätt länge.

Läs mer: Ökat intresse för vindkraftsandelar

Läs mer: Inspirerar genom praktisk handling

Läs mer: Fortfarande möjligt att nå klimatmålen

Läs mer: Rabbalshede kraft allt närmare egen vätgasproduktion

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv