Vindkraftsprojekt väntar på besked

2023-11-06 Vindenergibolaget Eolus som nyligen skrev på ett samarbetsavtal med Volvo Cars om leveranser av el, planerar att bygga 50 vindkraftverk i havet utanför Göteborg. De lämnade in ansökan till klimat- och näringsdepartementet i juli och väntar med spänning på besked därifrån.

Industrierna i Västsverige efterfrågar mer el för sina framtidsplaner och ett av företagen som nu mer konkret tagit tag i frågan är Volvo Cars, som nyligen skrev på ett samarbetsavtal med Eolus om leveranser av el från den planerade vindkraftsparken Västvind i havet utanför Göteborg.

Ett annat företag som är intresserad av utökade elleveranser i framtiden är Göteborgs hamn som gått in med ett delägarskap på fem procent i projektet.

– De ser bland annat en framtid där hamnarna blir nav för att förse fartygen i hamnarna med vätgas och e-bränslen som tillverkas med hjälp av el, säger Oscar Wiktorsson, projektkommunikatör på Eolus.

På land

Eolus har under åren byggt en mängd vindkraftverk på land, 800 närmare bestämt. Men ännu inget i havet. Det som planeras utanför Göteborg ligger kanske framför allt utanför Öckerö och Kungälvs kommuner. Det kommer att ligga till dels innanför dessa kommuners gränser, men också i Sveriges ekonomiska zon därutanför. Vindkraftverkens konstruktion kan bli antingen med fundament som står på botten, eller flytande.

– En faktor som spelar in är hur botten ser ut. Djupmässig skulle det fungera även med bottenfasta fundament, säger Oscar Wiktorsson.

Vindkraftsparken med 50 vindkraftverk skall få en effekt på 1 Gigawatt och producera 4-4,5 TWh om året. Det är som en mindre kärnkraftsreaktor och lika el mycket som Göteborg förbrukar idag.

Underskott

– I Västra Götaland har vi ett underskott i produktionen av el och producerar bara drygt 30 procent av den el som förbrukas här. När vi nu får stora elförbrukare som batteritillverkarna i Göteborg och Mariestad så behövs mycket mera elproduktion här, säger Oscar Wiktorsson.

Eolus lämnade in tillståndsansökningarna till Klimat- och näringslivsdepartementet och Mark- och miljödomstolen i juli. 

För en effektiv process och för att undvika dubbelprövning har Eolus föreslagit att regeringen ska pröva både ansökningen som berör Sveriges ekonomiska zon och Sveriges Territorialvatten, i den frågan väntas ännu svar. 

Man räknar med att departementet ber länsstyrelsen att bereda ärendet.

Hallandskusten

– Det var den tågordningen som tillämpades vid tillståndsgivningen till Vattenfalls vindkraftspark utanför Hallandskusten nu senast, säger Oscar Wiktorsson.

Han säger att länsstyrelsen heller ännu inte fått något uppdrag att bereda ett ställningstagande från departementet.

– Men vi har varit där och presenterat den information vi har för att de snabbt skall kunna sätta i gång om det kommer ett sådant önskemål från departementet, säger Oscar Wiktorsson.

Kommunerna

I ett skede så kommer också kommunerna att kopplas in för att få möjlighet att säga sitt om etableringen. Det kommunala vetot gäller de vindkraftverk som placeras inom kommunernas gränser. De farhågor som har förts fram i det här sammanhanget är påverkan på turism, på fiske och på sjöfarten i allmänhet.

– Inga farleder går igenom de här området. Vi för en dialog med fiskets företrädare för att möjliggöra en samexistens. Vindkraftsfundament kan ju också var positivt som tillväxtområden för olika fiskarter som en slags artificiella rev, säger Oscar Wiktorsson.

Ersättning

För att kompensera för negativa effekter vill man i projektet komma överens med kommunerna om en ekonomisk ersättning för den visuella påverkan en vindkraftpark kan innebära. Men man framhåller att det även finns positiva effekter.

– Vi räknar med att 50 personer kommer att få heltidssysselsättning med att serva och stå för tillsyn av vindkraftverken. Någonstans behöver vi etablera en servicehamn för den verksamheten. Den får gärna ligga så nära vindkraftsparken som möjligt, säger Oscar Wiktorsson.

Han tillägger dessutom att en god tillgång till el också är en förutsättning för sysselsättningen som skapas av de stora industrierna på fastlandet.

 

Publicerad:
Nyhetsarkiv