Vindkraftsområde Västvind även miljöärende

Bereds av Länsstyrelsen och prövas samtidigt av Mark- och Miljödomstolen

2024-02-10 Vindkraftprojektet Västvind som planeras i havet utanför Göteborg och Öckerö har av regeringen nu släppts igenom för ytterligare beredning. Den del som ligger utanför territorialgränsen bereds av Länsstyrelsen, det som ligger innanför blir ett miljöärende i Mark- och Miljödomstolen

Ansökan från intressenterna bakom projektet Västvind, West Wind Offshore AB har beretts av regeringen under ett halvår ungefär och en viss otålighet har kunna förmärkas över tidsutdräkten. I projektet har både Göteborgs Hamn och Volvo Cars engagerat sig, då man båda på olika sätt har intresse av en ökad elproduktion i Västsverige. Nu har regeringen till slut beslutat att ansökan skall gå vidare och då kommer det att bli två olika hanteringar, beroende på att det här vindkraftsprojektet överlappar territorialgränsen. En del ligger alltså utanför i Sveriges ekonomiska zon och den delen kommer att beredas av Länsstyrelsen. Den del som ligger innanför blir ett miljöärende i Mark- och miljödomstolen.

  • Vi har också fått i uppdrag att följa och samordna vår beredning tidsmässigt med behandlingen i Mark- och miljödomstolen, säger Lena Niklasson, vindkraftssamordnare på Länsstyrelsen.

Hon tillägger att det även är så Mark- och miljödomstolen å sin sida kommer att ha Länsstyrelsen som källa för en del underlag som man behöver inför sitt beslut.

Länsstyrelsen skall när det gäller beredningen av sin del av vindkraftsparken, återlämna ärendet till regeringen med ett förslag till beslut, vilket också skall skickas till remissinstanser för kännedom.

Pengar till uppdraget ,750 000 kronor, får Länsstyrelsen i Västra Götaland, från anslaget 5:1 anslagsposten 22 Beredning av vindkraft till havs under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Med den här vindkraftsparken är det nu tre projekt utanför Bohusläns kust som är under beredning. Vindkraftsparken Poseidon ligger längst fram och där är länsstyrelsen i slutskedet av sin beredning där man i en skrivelse uttryckt att man ställer sig positiv till vindkraftsparken med de förbehåll och villkor som man föreslår i sitt kommande förslag till regeringen. Den parken är placerad cirka 2,5 mil utanför kusten mellan Kungälv och Orust.

På tur att gå ut i en skrivelse för att hämta in synpunkter är närmast vindkraftsprojektet Mareld som skall ligga längst norrut av de här tre, cirka fyra mil utanför kusten vid Lysekil och 3,5 mil utanför Smögen.

Enligt Lena Niklasson lär ytterligare en ansökan vara på gång att skickas in till regeringen, nämligen det som heter Vidar och där projektägaren är Vattenfall tillsammans med norska Zephyr. De driver också projektet Poseidon. Vidar är placerad 2,5 mil utanför Väderöarna.

När det gäller Poseidon, Mareld och Vidar så ligger alla utanför territorialgränsen och är alltså helt och hållet ärenden för regeringen.

När det gäller Västsvind ligger den ytmässigt till största delen innanför territorialgränsen och i det ärendet som Mark- och miljödomstolen handhar så är den allmänna uppfattningen att Öckerö kommun kommer att lägga in sitt veto. Man har hittills uttryckt ett starkt motstånd mot vindkraft ute i havet.

Däremot är det inte hugget i sten att kommunen får sista ordet. I miljöbalken finns en paragraf som säger att om regeringen har givit tillåtlighet enligt 17 paragrafen så gäller inte bestämmelsen att vindkraft får uppföras endast om en kommun tillstyrkt det.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv