Centerpartiet vill att den kommunala servicen skall kunna nås även på landsbygden. Foto: Jeanette Henriksson

Vill flytta service ut på landsbygden

Uddevallacentern har lagt motion i kommunfullmäktige

2023-11-24 Kommunen ska utreda möjligheter för fysisk närvaro i de mindre tätorterna och stadsdelarna genom att olika professioner inom kommunens förvaltningar finns tillgängliga både för konsultation och information även utanför centrum.Det föreslåor man i en motion till kommunstyrelsen (KS) från Camilla Johansson (C), Jennie Ekland (C), Zinab Parnian (C), Ewa Tillander (C) och Johanna Jonäng (C) om landsbygdens och stadsdelars behov av kommunal service, medborgarkontor. 

KS beslutade i mars 2023 att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag om utveckling av landsbygdsdialog och att utredningsarbetet ska ske i samråd med demokratiberedningen. Uppdraget grundade sig på den strategiska planen 2023-2026 där det lyfts fram att ”hela kommunen ska leva” och med mål om att medborgarnas förtroende för politikerna ska öka. I majoritetens budgetförslag är avsatt medel för landsbygdsdialog. Utredningen färdigställdes under våren och behandlades av kommunstyrelsen i slutet av juni 2023, som då beslutade att dels inrätta ett landsbygdsråd, dels godkänna utredningen som underlag i det fortsatta arbetet med en kommuntäckande landsbygdsdialog.

Dialoger 

Planering av landsbygdsdialoger kommer att vara en av rådets uppgifter och ett första möte med landsbygdrådet hölls i september 2023 och dialogmöten planeras till mars-april 2024. Teman för dialogerna kommer att baseras på områden som invånare i de mindre tätorterna och landsbygden önskar förändra, förbättra och vara delaktiga i. Ett eventuellt utredningsuppdrag kommer att ske utifrån resultatet av dialogerna och bygga på det som förs fram där.

Landsbygdsråd

Kommunledningskontoret lämnade en utredningsrapport med förslag om att ett landsbygdsråd inrättas och att bestämmelser för detsamma antas. Utredningen föreslogs också utgöra underlag för det fortsatta arbetet med landsbygdsdialog i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Förslagen bygger på en mindre omvärldsstudie, kommunens tidigare erfarenheter från medborgardialog samt på synpunkter från demokratiberedningen samt företrädare för några bygde- samhälls- och hembygdsföreningar i kommunen. 

 Inte nöjda

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna utredningen som underlag i det fortsatta arbetet med en kommuntäckande landsbygdsdialog och att anta upprättat förslag till bestämmelser för landsbygdråd, samt att välja Martin Pettersson (SD), Stig Olsson (KD) och Anna-Lena Heydar (S) till ledamöter varav Martin Pettersson (SD) ska vara ordförande och Anna-Lena Heydar (S) vice ordförande. 

Jennie Ekland (C) lämnade följande anteckning till protokollet: ”I utredningen av former för landsbygdsdialog och landsbygdsråd under rubriken inrättande av landsbygdsråd finns en skrivning om att frågorna bör vara av karaktären att de har intresse för Uddevallas landsbygd i allmänhet, dvs inte frågor som är aktuella i endast en kommundel. Vi tror att intresset för att ta upp frågor som rör den egna kommundelen är stort och ställer oss frågande till om detta kommer att leva upp till förväntningarna. Vi i Centerpartiet hoppas att inrättandet av ett landsbygdsråd kan vara en bra början, men vill betona vikten av att man även arbetar vidare med införandet av en landsbygdsdialog där även mer lokala frågor kan få ta plats och där fler människor får möjlighet att komma till tals. För att arbetet med landsbygdsdialog/ landsbygdsråd ska bli meningsfullt anser vi även att det bör kopplas till en budget som gör uppkomna förslag möjliga att genomföra. Vi vill då lyfta fram vår motion om en bygdepeng som något som bör finnas med i det fortsatta arbetet.” 

Maria Johansson (L) lämnde följande anteckning till protokollet: Vi ser en risk i att landsbygdsfrågorna hamnar i kläm när en tätort är representerad i landsbygdsrådet. Vi hade gärna sett att man såg över vilka områden i de södra kommundelarna som ska representeras i landsbygdsrådet med fokus på landsbygden.

Utveckla

Så här skriver centerpartiets representanter i sin motion;

”Vi i Centerpartiet vill utveckla och utöka kontakten med kommuninvånarna så att service och delaktighet i vårt samhälle finns i hela Uddevalla. Vi som kommunföreträdare måste tillhandahålla en mer nära och tillgänglig service till våra medborgare, inte bara via kontaktcenter utan även med mer fysisk närvaro på olika delar i vår kommun. Kontaktcenter är den första kontakten med kommunen. Dit vänder man sig för att få svar på frågor eller uträtta kommunala ärenden. Kommunvägledarna erbjuder snabb och effektiv service samt hjälper till med enklare ärenden och besvarar frågor om kommunens olika verksamheter. Det är en god service till våra medborgare.” 

De skriver vidare att Centerpartiet vill öka den fysiska närvaron i de mindre tätorterna och stadsdelarna genom att olika professioner inom våra förvaltningar finns tillgängliga både för konsultation och information. Politiker/ nämnder bör också vara mer flexibla med sina möten för att möta just den målgrupp av befolkningen man beslutar om. 

Popupkontor

Kommunen skulle kunna ha popup kontor eller hyra in sig i lokal på plats och ha olika servicetjänster på plats vid olika tillfällen såsom bygga bo, vård och omsorg, skola, trygghet och samhällsplanering. Med tanke på att Uddevalla växer så måste också servicen till våra medborgare växa för att uppnå ett sammanhållet Uddevalla.

Man påpekar också i motionen att det är viktigt att synliggöra allt som genomförs och pågår i vår kommun. Detta skapar en ökad tilltro till det offentliga och vårt lokalsamhälle blir inte bara tryggare utan mer inkluderande Centerpartiet vill Utreda möjligheter för fysisk närvaro i de mindre tätorterna och stadsdelarna genom att olika professioner inom våra förvaltningar finns tillgängliga både för konsultation och information Utveckla och utöka kontakten med kommuninvånarna så att service och delaktighet i vårt samhälle upplevs och genomförs i hela Uddevalla. 

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv