Här blev det stopp när bygget vid Station Haga stoppades. Men med genomslaget med tunneln från Korsvägen finns det nu en sammanhängande tunnel från Korsvägen till här långt under Handelshögskolan. Foto: GÖRAN NYBERG

Två tunnlar möttes i Västlänkenbygget

Ny upphandlingsomgång i nystarten för Station Haga

2023-11-24 Den 16 november blev det ett en genomslag 40 meter under Landala torg när Västlänkentunneln från Hagaetappen mötte tunneln från Korsvägen. Trots fördyring och försening går Västlänkenprojektet framåt med ny etappindelning och invigning av Centralstationen 2026, men då som säckstation.

Vid en pressträff nyligen berättade projektchefen för Västlänken, Bo Larsson, att allt nu är klart för en nystart för etappen Station Haga, där Trafikverket den 24 januari hävde avtalet med den dåvarande entreprenören, vilket medförde att allt arbete på etappen upphörde samma dag.

– Eftersom vi måste ha en tillsyn och utföra vissa skydds- och säkerhetsarbeten på etappen fick Veidekke samtidigt ett sådant skyddsuppdrag, berättade Bo Larsson.

Fem delar

Den tidigare totalentreprenaden Statioin Haga som kommit olika långt i olika delar, har inför det fortsatta arbetet delats upp i fem olika entreprenader som nu är ute för upphandling. Det innebär att Trafikverket självt nu kommer att vara huvudansvarig för etappen, och ansvara för färdigställandet.

Som en inledning på pressträffen sammanfattade Bo Larsson läget och syftet med Västlänken.

– Den är en del av det Västsvenska paketet som finansierar både Västlänken och andra infrastrukturprojekt i Västsverige, som exempelvis den nya Hisingsbron och Marieholmstunneln, berättade han.

Överenskommelse

Västsvenska paketet har kommit till som en överenskommelse mellan kommunerna, regionen och staten om ett antal åtgärder bland annat för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken.

– När det gäller järnvägsförbindelserna beslutade man sig för att börja med att höja kapaciteten i navet, i Göteborg, för att därefter förstärka förbindelserna in från de olika regiondelarna, berättade Bo Larsson.

I sådana här projekt är det ofta så att staten står för hälften och de lokala intressena, region och kommuner står för hälften. I det här fallet står staten därmed för hälften av kostnaden för hela paketet på 34 miljarder kronor, det vill säga 17 miljarder. Till skillnad mot andra har emellertid nästan hela den andra hälften finansierats med trängselskatten som bilisterna betalar som kör in i Göteborg. I sammanhanget små delar, 1 miljard från Västra Götalandsregionen och två miljarder från Göteborgs kommun inklusive markförsäljningar på 0,75 miljarder, finansieras av lokala offentliga medel.

Komma ihåg

– Det kan man gott komma ihåg när man diskuterar hur mycket Göteborgs kommun lägger i projektet. Man har också fått mycket, som exempelvis i bygget av Hisingsbron, framhöll Bo Larsson.

En för projektet fundamental diskussion pågår nämligen nu om hur den beräknade fördyringen av projektet, från 20 till en trolig kostnad på 25,7 miljarder, i 2009 års penningvärde, skall finansieras. Staten, regionerna och Göteborgs kommun måste komma överens om hur ekonomin skall lösas. Ett alternativ är att förlänga tiden med trängselskatten. Någon gång strax efter årsskiftet beräknas de hittills budgeterade medlen vara slut. Ingen räknar emellertid med att behöva stoppa bygget på grund av brist på finansiering.

– Vi har inte fått några sådana signaler, var budskapet som förmedlades på pressträffen.

Förutom att projektet Västlänken blivit dyrare har det också försenats. Enligt den ursprungliga planen skulle allt vara färdigt 2026. Nu ligger ett troligt färdigställande i planen i stället 2030. 

Men av de fem etapper som projektet är indelat i, det gäller Olskroken, station Centralen, Kvarnberget, i höjd med Operan, Station Haga och Station Korsvägen kommer Olskroken och Centralstation att vara klara och tas i bruk 2026. Centralstationen kommer då fram till dess övriga Västlänken är klar fungera som dagen säckstation.

Station Korsvägen räknar man med skall bli klar i sin helhet 2030 möjligtvis redan 2028. Man har kommit så långt att man står i begrepp att gjuta bottenplattan på stationen och har alltså dessutom nu anslutit till tunneln som kommer från Hagahållet.

Totalstopp

Där har det som sagts ovan varit totalstopp i byggandet sedan 24 januari. Etappen är kanske den mest utmanande av alla i Västlänkenprojektet.

– Vi tror att många kommer att vilja vara med i det här spännande projektet som ställer höga krav på utförarens kompetens, berättade projektchefen för Hagaetappen, Lars Björklund.

Utmaningarna här handlar mycket om kanaler och övergång från lera till berg. Från etappen Kvarnberget skall man under hamnkanalen. Vid Rosenlundskanalens leromgärdade vatten skall man in i berget under det så kallade skattehuset vars pålning lång ned till berg delvis måste ersättas av en rejäl gjuten platta som stöd där tunneln skall gå in.

På andra sidan Rosenlundskanalen är det också först lera, och därefter skall man in i berget under Haga- kyrkan för att spränga sig fram till Handelshögskolans entré till Station Haga, dit man i princip redan kommit nere i underjorden från andra hållet. 

Servicetunnel

I etapp Station Haga ingår även en servicetunnel som går från Linnéplatsen och ned till Västlänkentunneln mellan Station Haga och Station Korsvägen.

Syftet med Västlänken är att lokal- och regionaltåg skall kunna passera Göteborg utan att först köra in och sedan backa ut för att fortsätta färden. När allt är klart skall man kunna ta ett tåg från Uddevalla genom tunneln och ut till Landvetter eller ned till Varberg utan byte. Det skall påverka både restid, bekvämlighet och kapacitet på spåren positivt. Det kommer också att avlasta spårvagnstrafiken inte minst vid rusningstrafik genom att pendeltågsresenärer skall kunna åka tåg både till Station Haga och till Korsvägen, både från söder och från norr.

När det gäller fjärrtågen kommer de att fortsätta att utnyttja Station Central som en säckstation, där man räknar med att spårutrymme kommer att frigöras genom att de inte trafikeras av regional- och lokaltåg.

Genom hela Västlänken blir det åtta kilometer dubbelspår med fyrspår vid båda stationerna i Haga och på Korsvägen. 12 minuter skall det ta att åka genom Västlänken inklusive stopp vid stationerna.

Publicerad:
Nyhetsarkiv