Stabiliseringsarbeten påbörjade i skredområde

Men mest arbete just nu med geoundersökningar

2023-11-09 Medan vägtrafiken flyter mer eller mindre intensivt förbi Stora Höga och Stenungsundsmotet arbetar Trafikverket till stor del insynsskyddat i själva skredområdet på E6 dit ingen obehörig har tillträde. Just nu pågår framför allt geotekniska undersökningar, men på markområdet öster om skredet genomförs också stabiliseringsåtgärder.

– Vi har kontrollerat geotekniken med borrbandvagnar ända sedan raset och för två veckor sedan blev det klart med en geoteknisk konsult och det har inneburit att arbetet har tagit fart ordentligt med fem borrbandvagnar som arbetar samtidigt i området, säger Daniel Svensson, Trafikverkets projektchef för arbetet med skredet.

Avspärrat

Hela området är avspärrat och länsstyrelsen har utfärdat tillträdesförbud. Det gäller inte minst de byggnader som ligger vid E6, Byggmax trävaruhandel, Preems tankstation och den nybyggda Lastbilstvätten. 

– Ingen får komma dit heller, men Preem har varit där och tömt sina tankar, berättar Daniel Svensson.

På den rasade vägen, i skredmassorna står också lastbilar kvar.

Daniel Svensson säger att arbetet nu handlar om att successivt säkra stabiliteten för att så småningom kunna ta sig med arbetsmaskiner längre och längre in i centrum av skredet.

– Redan nu arbetar vi med grävmaskiner och dumpers upp på den östra sidan för att ta bort högar med jordmassor som lagts upp där i anläggandet av Företagsparken, berättar han.

Innan Trafikverket kommer att börja arbeta med själva vägen kommer man att se till att det inte finns något som kan rasa ned och skapa ytterligare skred på dem som arbetar där.

Säkra byggvägar

– Vi kommer också att behöva anlägga säkra byggvägar in i arbetsområdet, säger Daniel Svensson.

Det är för detta som man gör geotekniska undersökningar men också för att få en bild av markförhållandena för att komma fram till hur den slutliga grundläggningen behöver utformas.

Varierar

– Markförhållandena varierar mycket från plats till plats. I den gamla vägen ligger det exempelvis stenblock, säger Daniel Svensson.

Man kollar också upp hur vattenmassor rör sig i området. Mellan E6 och Ucklumsvägen rinner Norumsån i nord-sydlig riktning. Till den finns också ett biflöde som rinner tvärs under E6 i skredområdet från öster till väster.

Trafikverkets arbete är helt inriktat på att förbereda för det kommande arbetet med att återställa vägen. Deras undersökningar av geotekniken är inte för att hitta några orsaker till att det blev ett skred. Det är det Statens Haverikommission skall arbeta med.

– Däremot tar de del av de mätresultat som vi får fram, säger Daniel Svensson.

Någon tidsplan för arbetet har Trafikverket svårt att säga något om.

– Det kommer att ta tid innan vi vågar gå in med maskiner i centrum av skredet. Troligtvis en till två månader, menar Daniel Svensson.

Publicerad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv