Poseidon slopar område syd

Länsstyrelsen slipar nu på förslag till beslut till regeringen

2023-12-09 Vindkraftsparken Poseidon ligger längst fram när det gäller beredningen av ansökningarna om vindkraft i havet utanför Västkusten som lämnats in. I sitt bemötande av de 50-tal yttranden som kommit in i en tidigare remissomgång väljer man att ta bort Poseidon Syd av de två område man haft med i ansökan. 
– Vi har begärt förlängd tid till den 29 februari för vårt förslag till beslut till regeringen, säger Lena Niklasson, vindkraftssamordnare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Det är tre ansökningar om vindkraftsparker utanför Västkusten som nu bereds på olika sätt. De två projekten Poseidon och Mareld har regeringen uppdragit till länsstyrelsen i Västra Götaland att bereda inför ett kommande regeringsbeslut. Av de två har Poseidon kommit längst.

– Deras förslag har varit ute för yttrande av olika parter och de synpunkterna har nu företrädarna för projektet i sin tur yttrat sig över i ett bemötande, säger Lena Niklasson på länsstyrelsen.

Hon samordnar arbetet med vindkraftsansökningarna som berör många avdelningar inom länsstyrelsen, bland annat kultur- och naturmiljö, sjöfart, fiske och övrigt näringsliv. Lena Niklasson berättar att en väsentlig förändring i projektet Poseidon nu skett genom att projektägarna tagit bort det mindre området Syd i Poseidonprojektet i samband med inlämnandet av sitt bemötande.

Utvärdera

Nu återstår för länsstyrelsen att utvärdera företagets bemötande av de yttranden som inkommit och sätta ihop länsstyrelsen egna synpunkter och det som kommit in från olika håll samt företaget till ett förslag till beslut till regeringen.

– Vi har ansökt om förlängt tid till 29 februari och hoppas att regeringen går med på det, säger Lena Niklasson.

Näst längst i beredningen har projektet Mareld kommit. Där kommer länsstyrelsen i dagarna att publicera en kungörelse med länsstyrelsens ställningstagande i projektet. På samma sätt som med Poseidon kommer det nu att gå ut på en remissrunda för att få in yttranden om projektet.

När det gäller Poseidon har länsstyrelsen efter sin interna utredning kommit fram till att med vissa villkor är det möjligt att ge projektet tillåtlighet. Detta dock efter en mängd villkor när det gäller hänsynstagande till framför allt sjöfart, fiske, fågelpassage och bottenlevande organismer, både under uppförandet av anläggningen och den påföljande driften.

Bolaget bakom projektet, Kontiki Vind AB, som samägs av svenska Vattenfall AB och norska Zephyr AS, poängterar, liksom länsstyrelsen, samtidigt att de olägenheter som projektet kan innebära inom olika områden, måste vägas mot det stora behovet av el som inte minst stora industriprojekt i Västsverige presenterar. 

Poseidon har alltså planerats för två områden ett område Norr och ett område Syd enligt kartskissen här bredvid. Genom borttagandet av område Syd menar bolaget att man påtagligt minskat störningen på omgivningen inom flera områden. Det handlar om fågelsträck av olika slag, sjöfart och om fiske.

Poseidon beräknas innehålla 81 vindkraftverk och producera drygt 5 TWh el per år. Det är ungefär en tredjedel av användningen av el i Västra Götaland i dag, och ungefär lika mycket el som produceras i regionen i dag. Målsättningen är att Poseidon skall börja producera el 2031.

Projektet Mareld ligger nordväst om Poseidon och består liksom detta av flytande vindkraftverk. Projektet förväntas fullt utbyggt kunna producera 12 TWh per år. Här påpekas i beredning och yttranden att den sammanlagda påverkan på omgivningen av dessa två projekt också måste tas i beaktande.

Ungefär samtidigt

Idrifttagande av Mareld menar projektägarna skall kunna ske 3-4 år efter beslut om tillstånd, vilket skulle betyda ungefär samtidigt som Poseidons beräknade startår 2031. De båda projekten tillsammans skulle alltså i princip tredubbla elproduktionen i länet jämfört med idag och ökningen motsvarar också i princip den fördubblade eltillgång man räknar med kommer att behövas i länet med hänsyn till de stora näringslivsinvesteringar som i dag planeras i regionen.

Parallellt med ansökan om själva vindkraftsinvesteringeringen behandlas också en ansökan om kabeldragning från vindkraftsparken och in till land. Ett förslag handlar om att den skall gå in med en anslutningspunkt i Göteborgs hamn, vilket välkomnas av hamnen, som ser ett stort behov av el i framtiden även för sin verksamhet.

När det gäller projektet Västvind, som är det tredje projektet som det lämnats in en ansökan om till regeringen, har både Göteborgs hamn och Volvo Cars gått in med ägande i minoritetsposter för att accentuera den betydelse företagen anser att en ökad eltillgång har för deras verksamhet.

Det projektet är placerat närmare land och planeras att stå på fundament på havsbotten. Där planeras 50 verk med en sammanlagd produktion på drygt 4 TWh per år. Det projektet har ännu inte hänvisats till beredning av länsstyrelsen i Västra Götaland och bereds fortfarande av regeringen inom miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtaris ansvarsområde. Någon tidsplan för den beredningen har man inte kunnat meddela från departementets sida.

Publicerad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv