Ny vägplan för väg 161 på gång

2023-12-17 Efter många års arbete fastställde Trafikverket en vägplan för väg 161 mellan Rotvik och Bäcken på Bokenäset väster om Uddevalla 2016. Efter överklagan från fastighetsägare chockade regeringen kommunerna genom att underkänna planen 2018. Efter ytterligare flera års utredande, bland annat i form av en åtgärdsvalsstudie för hela stråket Rotvik – färjeläget Skår,  skall nu återigen en vägplan tas fram.

Vägen som går från Torp utanför Uddevalla och till Lysekil via färjan över Gullmarsfjorden är tidvis hårt trafikerad. Det gäller när pendlare och skolungdomar åker till och från Lysekil morgon och kväll och det handlar om sommartider när turisterna invaderar västkusten. Förutom Lysekil är Skaftö med Fiskebäckskil och Grundsund och öarna i närheten populära resmål för sommarturisterna.

Vägen är dock föga dimensionerad för denna intensiva trafik. Inte minst är utrymmet för cykelturister sommartid och ungdomar på väg till skolan och till kompisar på fritiden minimalt. I den åtgärdsvalstudie som tagits fram efter regeringens underkännande av den tidigare framtagna vägplanen skriver man att föräldrar hellre kör sina barn med bil än låter dem cykla på vägen.

Bevarandevärden

En komplicerande faktor är att vägen går genom ett kulturlandskap som är unikt både till sin geografi och sin historia. Det är helt enkelt en kulturbygd med stora bevarandevärden och att här dra fram en modern och trafiksäker trafikled med utrymme för gång- och cykeltrafik låter sig inte så lätt ordnas. 

Därför slingrar sig vägen oftast smal och stundtals krokig genom ett småbrukslandskap med dungar med lövskog, kullar och åkerlappar ungefär som den alltid har gjort. Genom Bokenäs, den gamla centralorten, i dag utan mycket av den statusen, men med en F-6 skola, rullar trafiken tät och farlig för barn som inte alltid tänker sig för i lekens virvlar.

Skyddad

Ett förslag att dra en väg förbi Bokenäs och göra den nuvarande vägen till en skyddad lokalgata hade nog alla föräldrar ställt sig bakom men med alla fakta ihopvägda landar åtgärdsvalstudien i att satsa på ytterligare sänkt hastighet och trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom samhället i stället. 

I den mycket genomarbetade och omfattande åtgärdsvalstudien presenteras ett antal olika förslag till helhetslösningar för väg 161 mellan Rotvik och Skår, från A till F, där man i olika varianter gör allt från att behålla befintlig väg och komplettera med gc-vägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder till att bygga en helt ny väg hela vägen.

Åtgärdsvalstudien blev klar 2021. När det gäller prioriteringar av olika väginvesteringar på regional nivå är det i vår region kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen som, efter förslag från kommunerna, kommer överens om i vilken ordning man skall förverkliga olika projekt beroende på tillgängliga medel som staten anslår. 

Vägplanen

I den regionala planen ligger sträckan Rotvik – Bäcken, med i två planperioder, 26-29 och 30-33 med sammanlagt 270 miljoner kronor. Den sträckan låg i den gamla underkända vägplanen i en helt ny sträckning. I åtgärdsvalstudien lyfter man också fram ett alternativ där just den delen av vägen får ny sträckning, medan vägen i övrigt i stort sett följer nuvarande placering. Det är i vägplanen man lägger fast vilken sträckning vägen skall ha.

Britta Johnson, strategisk planerare på Trafikverket, berättar att man under 2024 kommer att börja arbetet med den nya vägplanen.

– Det arbetet kan början när vi tillsatt en projektledare, säger Britta Johnson som poängterar att det är ett flerårigt projekt att ta fram en vägplan.

Det finns också 80 miljoner kronor avsatta till förbättringar mellan Bäcken och Skår när det gäller trafiksäkerhet och gång- och cykelbanor.

Förslag

– För att det skall bli ytterligare satsningar i framtiden på väg 161 krävs det att kommunerna lämnar ett sådant förslag till kommunalförbundet Fyrbodal som i sin tur för en dialog med Västra Götalandsregionen om vilka åtgärder i länet som ska prioriteras i den regionala planen, säger Britta Johnson.

Men nu skall det i alla fall tas fram en ny vägplan och man kan tänka sig att Trafikverket denna gång kommer att vara väldigt noga med att de val man gör i vägplanen är mycket noggrant underbyggda. Det var nämligen det som regeringen hänvisade till senast när man underkände den tidigare vägplanen, inte till valen i sig.

Publicerad:
Nyhetsarkiv