OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ny simhall klar 2024

2020-04-12 Ingen har väl missat alla turer kring badhuset i Uddevalla. Uddevallaborna vantar och väntar och många har nu gett upp hoppet om ett nytt badhus. Pengar har nu lagts på att säkra driften i det befintliga badhuset fram till 2024 då det nya enligt planen ska stå klart. Men nu har en totalentreprenör utsetts för bygget.

– PEAB har blivit tilldelade uppdraget men inget avtal har skrivit ännu på grund av den avtalsspärr som löper just nu, den avslutas efter påsk.

Vad händer nu?

– Platsen man ska bygga på är ju egentligen byggklar men ett sedvanligt bygglov måste sökas som vid alla byggnationer. Vi ska i samarbete med PEAB ta fram en detaljerad tidsplan. Först då ser vi var man exakt hamnar i tid. Min förhoppning är att tidsplanen för att badet ska stå klart blir som tänkt 2024, men det är en speciell situation i vårt samhälle just nu på grund av covid-19, så det går inte att säga säkert. Eventuellt kan byggstarten förskjutas eller gå långsammare än vad den annars hade gjort.

När kommer man kunna se att något händer i bygget?

– Nu initialt kommer entreprenören att handla upp konsuler och man kommer starta ett projekteringsarbete som kommer ta cirka ett år. Men det man kommer att kunna se nu i höst är ett förberedande arbete med att man ska flytta råvattenledningen. Förhoppningen är att man ska ha byggstart för det sommaren eller hösten 2021, om allt flyter som det är tänkt.

Du har ju varit involverad i badhusfrågan under en tid, hur har det varit?

– Jag har inga åsikter om det utan utför bara mitt uppdrag utifrån vad de som styr beslutar. Jag har varit involverad under två års tid, men jag vet ju att processen har pågått väldigt länge. Jag hoppas att det rullar på så att vi kan bygga ett nytt badhus.

Ser du några andra hinder på vägen?

– Vi har bra koll på fornminnen i området finns inget sådant där. Vi ska ju bygga på fotbollsplanen så där finns heller ingen växtlighet, så några sådan hinder ser jag inte framför mig nu.

Kommer du att simma i det nya badhuset?

– Jag är inte en frekvent besökare av badhus, utan gillar mest att simma i havet. Men jag kommer nog att testa och simma i det nya badhuset, avslutar Hübert.

Fakta om den nya simhallen

Det ska byggas en ny simhall vid Rimnersvallen i Uddevalla. En anläggning för motion, träning och tävling med SM-standard som ska innehålla: * En 50-meters bassäng med 8-10 banor * Uppvärmningsbassäng som också är lämplig för simundervisning * Barnbassäng * Hoppbassäng Investeringsvolym * Investeringens maxbelopp på 464 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13: * Att med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 76, besluta att placering för ny simhall ska vara Rimnersområdet, att inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng * Att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla. * Att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad genom samverkansformen partnering. * Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa projektet. * Att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent. * Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskapa en organisation för projektets styrning i enlighet med kommunledningskontorets förslag. * Att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten * Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. * Att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete Status: Peab Sverige AB har tilldelats uppdraget att utföra en totalentreprenad för bygget. Projekteringen förväntas vara i full gång hösten 2020. Byggstart: Förhoppningen är att byggnationen startar hösten 2021 Klart: Målet är att ta anläggningen i drift sommaren 2024

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv