Skiss över den nya brandstationen.

Ny brandstation nära nu

2019-11-20 I slutet av november 2017 godkände kommunstyrelsen en förstudie som visar förutsättningarna för att placera en ny brandstation i Uddevalla vid Excersisvägen nära riksväg 44. Tomtområdet för nya brandstationen ligger nära Kurödsmotet och är tillräckligt stort för att inrymma byggnader, idrottsplats och parkering för räddningstjänsten. Utgångspunkten är att ha brandstationen på en strategisk plats som ger effektiva och snabba insatser vid räddningsuppdrag. Det är Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som beställt förstudien. Avsikten är att Uddevalla kommun ska bygga och äga stationen för att hyra ut den till förbundet. Området vid Excersisvägen och Västgötavägen är 20 000 kvadratmeter stort och ligger nära Kurödsmotet.

Flera utredningar

I arbetet med den nya detaljplanen har ett antal utredningar genomförts. Bland annat en geoteknisk undersökning om skredrisk, dagvattenutredning, bergteknisk undersökning vad gäller risk för bergras, naturvärdesinventering av växt- och djurlivet i området, arkeologisk undersökning samt trafikutredningar. Slutsatsen är att platsen lämpar sig väl för byggnation av en ny brandstation. Markområdet innehåller mycket begränsad omfattning av markföroreningar, och det finns inga arkeologiska fynd som begränsar markens användning. Detaljplanen förutsätter att det byggs en ny infartsväg från Västgötavägen till Exercisvägen, i höjd med avfarten till Fossumsbergsvägen, mittemot Byggmax. Det finns förslag på att bygga en rondell på Västgötavägen för att få ett bra trafikflöde.

Detaljplanen godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 17 oktober 2019 och ska tas upp i kommunstyrelsen den 27 november. Om detaljplanen sedan antas av kommunfullmäktige den 11 december, får den laga kraft i mitten av januari 2020.

Vi har träffat Uddevalla kommuns ansvarige planarkitekt, Mats Windmark. Han berättar:

– Jag har varit med sedan det blev ett detaljplaneärende för cirka två år sedan. Efter att räddningstjänsten gjort en utredning, där man tittade på en lämplig placering, tillsammans med oss på kommunen och alla argument från räddningstjänsten hamnade på den här platsen, så var den ganska given. Sedan gjordes en förstudie och när den var klar och godkänd, söktes det planbesked hos kommunstyrelsen, som då sa att det skulle upprättas en detaljplan med syfte att det skulle bli en ny brandstation. Nu är det klart och därmed också min del av jobbet så att säga.

Hur har det varit att få jobba med detta?

– Det har varit speciellt och det har varit lite att tänka på när det kommer till Idabeget som är ett ganska högt berg och som ligger nära. Dels fanns det en viss rasrisk men där finns också bon för Uddevallas korpar och även om korparna inte har ett formellt starkt skydd, så såg vi att de ändå har ett stort värde och slog två flugor i en smäll genom att flytta tomten en bit ut från berget. Då behövde inte bergets säkras och man skadar inte korparna. Dessutom sparade man troligen mellan 10–20 miljoner kronor eftersom berget är högt och säkringen troligen blivit kostsam. Det känns skönt att vi kommit så här långt i arbetet.

Mats berättar att man har haft underhands diskussioner med Länsstyrelsen som tagit hjälp av statens geotekniska institut, så man har kompletterat utredningarna med skredrisk för det behövs i Uddevalla även om platsen är en bra bit från Bäveån och efter det kunnat landa i att det är säkert att bygga där.

– Det känns bra att vi har fått besked från Länsstyrelsen under våra diskussioner om att de godtar detaljplanen. Eftersom detaljplanearbetet har varit noga och omfattande är den nu klar för att kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut. Det har varit fantastiskt roligt att arbeta med detta och få samarbeta med så många instanser.

Vad händer med den hundrastplatsen som finns på platsen nu?

– Det finns kollegor inom kommunen som har bra idéer om vart den ska flyttas.

När tror du den nya brandstationen kommer stå klar?

– Efter att planantagandet får laga kraft, påbörjas en projektering. Brandstationen kan eventuellt stå klart i slutet 2022 om allt går vägen.

Vad är ditt nästa uppdrag?

Uddevalla kommuns ansvarige planarkitekt, Mats Windmark. Foto: Jeanette Henriksson

– Mitt förra stora uppdrag var Källdals skolan och nu är jag nästan pensionär, men jag har ett stort ärende kvar som ligger på mig och det är bostadsområdet i Skarsjövallen i Ljungskile, avslutar Mats.

Publicerad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv