Leif Svensson är ordförande i Svarteborgs hembygdsförening som har ett lantbruksmuseum på fastigheten som nu ska säljas. Foto: David Nyberg

Munkedals kommun säljer Svarteborgs hembygdsförenings lantbruksmuseum

2021-03-18 Kommunstyrelsen i Munkedal har föreslagit för fullmäktige att fastigheterna där Svarteborgs hembygdsförening har sitt lantbruksmuseum ska säljas. Hembygdsföreningens ordförande Leif Svensson är orolig över vad som kommer hända med museet efter försäljningen.

Lantbruksfastigheterna som kommunstyrelsen i Munkedals kommun föreslår för kommunfullmäktige att sälja fick man genom en donation 1899 av två bröder vid namn Askengren. Fastigheterna heter Fiskebo 1:2 och Fiskebo 1:5 och ligger vid västra sidan av södra delen av Södra Bullaresjön.

Den sammanlagda arealen är på drygt 40 hektar, och består till största delen av skogsmark, men även av åker- och betesmark.

Bröderna som skänkte fastigheterna önskade att det skulle anläggas äppelodlingar på markerna, för förädling av nya äppelsorter. Men så har det inte blivit. I stället har kommunen bedrivit aktivt skogsbruk på skogsmarken och arrenderat ut jordbruksmarken till lokala lantbrukare.

På fastigheten finns också ett torp och en lada. Torpet hyrs ut av kommunen till hyresgäster som i samråd med kommunen har renoverat och underhållit byggnaden. Hyresgästerna vill gärna fortsätta hyra torpet även fortsättningsvis eller köpa det av kommunen.

Höskrinda i hembygdsföreningens lantbruksmuseum. Foto: David Nyberg

Ladan nyttjas av Svarteborgs hembygdsförening som har sitt lantbruksmuseum där. Hembygdsföreningens ordförande Leif Svensson förklarar hur det kommer sig att föreningen håller till i just Fiskebo:

– Föreningen startade 1974 och eftersom man behövde en hembygdsgård att vara på tog man 1975 kontakt med Munkedals kommun och frågade om man fick köpa den gamla skolan i Fiskebo som då stod tom. Och det fick man, för den symboliska summan 500 kronor.

Den gamla skolbyggnaden fylldes under åren som följde successivt på med allt fler föremål som man ville bevara för framtiden. För att kunna ta emot alla gåvor som föreningen fick från medlemmar och andra tog man återigen kontakt med kommunen och fick från 1981 hyra ladugården några hundra meter från hembygdsgården. Också det för en symbolisk summa.

– I ladugården har man samlat gamla lantbruksmaskiner och jordbruksredskap av alla de slag. Allt från höskrinda, vagnar, harvar, plogar och såmaskin till mindre redskap och verktyg. I början satte man bara in dem hur som helst, men på senare tid har det gjorts i ordning så att det nu är en mer strukturerad uppställning. Så att man kan få en bättre inblick i hur det såg ut och hur det fungerade, säger Leif.

Hembygsföreningens ordförande Leif Svensson visar upp ett av föremålen i lantbruksmuseet, en såskäppa. Foto: David Nyberg

Utöver lantbruksredskapen finns i ladan också den första brandbilen som Svarteborgs kommun hade, en Dodge från 1945. Och även en traktor med järnhjul, en Fordson från 1925.

I det drygt 120 år gamla donationsbrevet där bröderna Askengren beskriver villkoren för deras gåva till kommunen står det utöver att de önskar att fastigheterna används för äppelodling även att fastigheterna inte får säljas, utan att de för all framtid ska tillhöra kommunen.

Munkedals kommun har dock under senare år gjort bedömningen att fastigheterna trots detta villkor bör säljas, med motiveringen att de inte har någon strategisk placering för utvecklingen av kommunala verksamheter, bostäder och liknande.

Kommunstyrelsen i Munkedal beslutade därför 2016 att man skulle pröva donationsvillkoret och i december 2019 meddelade Kammarkollegiet att de godkänner kommunens önskan om att upphäva försäljningsförbudet.

Majoriteten av skogen på fastigheterna är nyligen avverkad och därefter har fastigheterna värderats till sammanlagt 3 750 000 kronor.

Munkedals kommun har nyligen avverkat en stor del av skogen på fastigheten. Foto: David Nyberg

På mötet den 8 februari i år beslutade kommunstyrelsen i Munkedal att föreslå för kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sälja fastigheterna Fiskebo 1:2 och 1:5 till högstbjudande med värderat pris som utgångspunkt.

I beslutsunderlaget i protokollet från mötet kan man också läsa att kommunstyrelsen föreslår att man vid försäljningen dessutom bör slå vakt om befintliga nyttjare av fastigheten genom att sälja Fiskebo 1:2 med gällande hyresavtal för torpet och ladan.

Hembygdsföreningens ordförande Leif Svensson berättar att han i och med den planerade försäljningen av fastigheterna på Fiskebo är orolig över föreningens framtida möjligheter att kunna ha kvar sitt museum i ladan.

Han förklarar att hembygdsföreningen har god kontakt med de nuvarande hyresgästerna i torpet bredvid ladan och att de har berättat för Leif att de gärna vill köpa fastigheterna som nu är till salu och sedan hyra ut ladan till hembygdsföreningen med samma fördelaktiga hyresvillkor som föreningen har med kommunen idag.

Ladan på Fiskebo 1:2 där Svarteborgs hembygdsförening har sitt lantbruksmuseum. Foto: David Nyberg

Om kommunen i stället väljer att sälja fastigheterna till någon annan som de inte känner sedan tidigare skulle han bli mer orolig.

– Då blir vi mycket osäkra. Hur ska kommunen då kunna garantera att vi har möjligheten att ha kvar ladugården? säger Leif.

När Västsverige frågar kommunstyrelsens ordförande i Munkedal Jan Hognert (M) hur de ska kunna slå vakt om befintliga hyresgäster i samband med försäljningen förklarar han att han tänker sig att den som köper fastigheterna måste acceptera ett villkor om att de nuvarande avtalen med befintliga hyresgäster får fortsätta.

Hur går det ihop med formuleringen om att sälja fastigheterna till högstbjudande? Innebär inte det här att priset skulle kunna bli lägre än om man inte hade haft den här klausulen. Till exempel genom att potentiella köpare inte tycker att det är intressant att köpa gården om de inte får lov att nyttja torpet och ladan själva?

– Så kan det naturligtvis vara, att den klausulen kan vara hämmande på priset, säger Jan.

Skulle man kunna tänka sig att kommunen säljer fastigheterna till de som hyr torpet idag till ett rabatterat pris för att hembygdsföreningen ska kunna känna sig trygga med att få en hyresvärd som de litar på och känner sedan tidigare?

– Nej, det går inte. Så får man inte lov att göra.

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv