Den mycket aktiva ridklubben Ljungskile RK menar att deras verksamhet påverkas negativt av att en padelhall byggs i deras rasthage. Foto: Jeanette Henriksson

LRK-ordförande JO-anmäler kommunen

2022-02-19 Ordföranden i Ljungskile Ridklubb har nu JO-anmält kommunen för hanteringen av ärendet gällande bygge av padelhall invid ridklubbens stall.

– Jag hoppas de förstår att att beslutet måste tas om och följa det domstolen beslutat, säger den överklagande Gunilla Eliasson.

Ljungskile ridklubb har, som vi tidigare flera gånger rapporterat, överklagade bygglovet av den padelhall som planeras att byggas invid stallet och i den hage ridklubben använt under flera år. Förvaltningsrätten gav kommunen rätt, trots att en annan domstol sagt att den nämnden som fattade beslutet inte var giltig. Domstolen gjorde så för att det finns ett undantag i kommunallagen som säger att rätten inte ska ta hänsyn till de handlingar som eventuellt inkommer efter att de tre veckor gått när man har möjlighet att överklaga. Gunilla Elisson, ordförande i ridklubben ställer sig frågande till hur kommunen hanterar saken. Hon menar att om en domstol beslutat att det beslutande organet, i detta fallet samhällsbyggnadsnämnden, inte är giltig kan ju inte besluten gälla. Hon menar att kommunen ska ta om de beslut som fattades av de ogiltiga nämnderna och som inte vunnit laga kraft. 

– Eftersom Förvaltningsrätten inte kunde ta hänsyn till domen som ju kom efter de tre veckorna man hade på sig att överklaga, så har jag gjort en JO-anmälan mot kommunen då jag anser att de agerar felaktigt, säger hon.

Vad hoppas du anmälan leder till?

– Att man förstår att besluten bör tas om och följa det domstolen beslutat. Det gäller ju inte bara det beslutet som berör ridklubben utan alla beslut tagna under den tiden. Det är inte rättssäkert det kommunen gör.

Västsverige har tidigare pratat med ansvariga inom kommunen som säger sig inte veta hur de ska hantera saken. Tidningen har även varit i kontakt med Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, som säger sig kunna se att ett beslut som inte vunnit laga kraft inte ska ses som giltiga. Men att det måste prövas i en domstol. Dilemmat är ju då att Förvaltningsrätten inte tar hänsyn till den domen som menar att nämnden är ogiltig och att nämnden ska upplösas, vilket också skett. 

– Man hamnar i ett rättsosäkert läge. Just därför tyckte jag att det var bra om JO tittar på ärendet. Kommunen bryter ju egentligen mot lagen när det låter besluten som inte hunnit bli giltiga gälla trots att de fattats av en olaglig instans, menar hon.

Jävsfrågan

Det har också funnits en jävsituation som framkom då ridklubben fick uppgifter om att nämndens ordförande Henrik Sundström (M) sponsrat den tennisklubb som, genom ett kommersiellt företag vill bygga padelhallen, under flera år. Sundström har tidigare sagt till Västsverige att det var flera år sedan han sponsrade tennisklubben, men hans företag står fortfarande med på deras hemsida. Just därför menar en del jurister och även ridklubben att han har haft nytta av att synas där och därför skulle ha anmält jäv när det skulle röstas om tomträtten skulle tillfalla tennisklubben, som avsagt sig marken för flera år sedan. Eller ridklubben som använt marken under flera år, då kommunen lagt anspråk på annan mark de haft för att bygga ett ställverk. Här fick ridklubben rätt då länsstyrelsen ansåg att det föranlagt jäv. Då fattade samhällsbyggnadsnämnden snabbt ett nytt beslut i ärendet. Som ridklubben senare överklagade och alltså förlorade, trots att nämnden av annan domstol förklarats ogiltig och olaglig.

Så här skriver Gunilla i sin anmälan:

”Uddevalla kommun avsatte, genom beslut i fullmäktige, felaktigt ledamöter i flera nämnder. Enligt Förvaltningsrätten var det inte lagligt vilket även Kammarrätten fastslagit. Ändå har inte kommunen ogiltigförklarat de beslut som de felaktigt sammansatta nämnderna fattat och som ännu inte vunnit laga kraft. Jag anser därför att Kommunen begår lagtrots då beslut fattade av en ogiltig nämnd orimligen kan vara giltiga och önskar att JO utreder saken. Ett överklagat beslut ska upphävas, om 1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 2 beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 3 det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 4 beslutet annars strider mot lag eller annan författning (13 kap. 8 § första stycket KL).”

Ridklubben har överklagat Förvaltningsrättens dom till nästa instans, där det ännu inte avgjorts.

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv