Karl-Olof Niklassons reningsverk i nytt patent

2022-02-03 En utvecklad version av Karl-Olof Niklassons avloppsrening kan bli en lösning för många innehavare av enskilda avlopp. Sonen Anders Niklasson har i sitt företag nu fått patent på produkten och genomför nu ett test under ett år på två installerade anläggningar i Kungsbacka kommun.

Innehavare av enskilda avloppsanläggningar har under de senaste år varit utsatta för hård press från kommunerna att investera i nya anläggningar för enskilda avlopp. Det kan bli en dyr historia när trekammarbrunnen döms ut för att den anses släppa ut för stora mängder fosfor och kväve.

Ursprunget är riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen som utsett enskilda avlopp till ett allvarligt hot mot vattenkvaliteten, något som flera forskare har riktat kritik mot. Invändningen har bland annat varit att myndigheterna inte tar hänsyn till den infiltration som naturligt görs i marken innan eventuella utsläpp når vattendragen.

En av de som både drabbades och irriterades av myndigheternas lättvindiga utfärdande av krav på dyra nya avloppsanläggningar var gummifabrikanten och uppfinnaren Karl-Olof Niklasson i Lyse utanför Lysekil. Han var en stridbar man som för egen och andras del inte drogs för att ta kampen med myndigheterna.

– Han överklagade kommunens beslut att underkänna hans anläggning och vann det målet, berättar sonen Anders Niklasson.

Karl-Olof Niklasson fick patent på sin reningsutrustning och Anders Niklasson har i hans och hustrun Jessicas företag utveckla produkten ytterligare och nu fått patent även på den. Anders har efter faderns bortgång 2017 tagit över den delen av gummifabrikens  produktion som handlar om drivringar till rullstolar i företaget Maxgrepp Handrims AB i Lysekil.

– Det har gått bra ända tills pandemin kom och då blev det tvärstopp i leveranserna och därmed också för vår produktion, berättar Anders Niklasson.

I stället tog han tag i pappans produkt för rening av enskilda avlopp för att utveckla den vidare.

– Vi hade ju kompetensen i huset, säger Anders Niklasson och avser då en av företagets anställda, Rade Skoric, som byggt den tidigare utrustningen tillsammans med och efter Karl-Olof Niklassons anvisningar.

Anders Niklasson säger att det man har gjort ett antal förbättringar i produkten. Nu är man i full gång med att introducera reningsutrustningen på marknaden.

Utrustningen består av ett rör med två, tre diameters bredd och med en höjd av en dryg meter. I röret finns en fosforfälla med kalk, som renar avloppsvattnet från fosfor, och genom en forcerad lufttillförsell med pump genom avloppsvattnet gör syret att kvävet i avloppsvattnet avgår till luften.

– Utrustningen hängs ned i exempelvis en befintlig trekammarbrunn, säger Anders Niklasson.

För att få kommunala myndigheter att godkänna reningsutrustningen behöver man få testresultat som visar på anläggningens effekt i form av minskade utsläpp. Det finns ett företag i Tyskland som genomför tester som myndigheterna har stor tilltro till så där planerade man att beställa en sådan.

– Det visade sig att det kostade över 400.000 kronor och tyvärr är vi inte i det läget att vi kan lägga ned de pengarna just nu, säger Anders Niklasson.

I stället har man letat efter en kommun där man kunde få genomföra egna mätningar och tester som dokumenterats och har fått napp i Kungsbacka kommun. Där har man mätt förekomsten av kväve och fosfor i avloppsvattnet från två anläggningar innan man satte i reningsverket, och under ett år kommer man att fortsätta och ta prover kontiniuerligt.

– Proverna skickas till företaget Eurofins Environment Testing Sweden AB i Lidköping där de analyserar, berättar Jessica Niklasson.

Under ett år skall man göra 12 stycken tester. Under tiden skall även kommunen göra stickprover. Därefter är målet att man med testresultaten betydligt enklare skall kunna få kommuner att godkänna reningsutrustningen och därmed få kunder att köpa den.

– För många blir det naturligtvis enklare att sänka ned den här i en befintlig anläggningen än att gräva upp trädgården för en helt ny, menar Jessica Niklasson.

 

 

Publicerad:
Göran Nyberg,
Nyhetsarkiv