Mattias Forseng(SD), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Arkivfoto: Jeanette Henriksson

Kan inte ta ut taxa för bygglov

Länsstyrelsen har underkänt Uddevallas beslut om taxan

2023-10-26 Enligt Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för i år och två år framåt, ska man göra en översyn av taxor och avgifter inom myndighetsutövning. Tanken med översynen är att kommuninvånarna ska få mer tydlighet och högre förståelse för taxesystemet. 
Men någon taxa för bygglov kan man inte ta ut just nu.

Det finns även ett förslag till en ny taxa som togs upp på förra samträdet inom samhällsbyggnandsnemnden.  Förlaget innebär att man ska tillämpa Statens Kommuner och Regioners (SKR:s) uppdaterade underlag för taxor enligt plan- och bygglagen. Men vad händer med de som redan betalt in aktuella taxor och hur kommer de att informeras. Vi har ställt frågorna till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Mattias Forseng (SD).

Allt började med att länsstyrelsen hittat otydligheter i formuleringar i nuvarande taxan och därmef upphävt beslut om att ta ut en avgift i samband med bygglov. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är också att ingen avgift heller kan tas ut med som det ser ut idag. Det nya förslaget till taxa ska därför baseras på just SKR:s taxeunderlag, vilket kommer göra det möjligt att ta ut avgifter för bygglov igen. 

Kommunen ska ta betalt utifrån självkostnadsprincipen, enligt 12 kap 10 § plan- och bygglagen görs man även bedömningen att nuvarande taxa innebär att man tar ut för höga bygglovsavgifter för större byggprojekt som inte är rimliga i förhållandet till byggnadsnämndens arbetsinsats. Likaså bedöms avgiften för mindre projekt ha blivit subventionerade av detta överuttag av bygglovsavgifter för större byggprojekt. Detta blir uppenbart på intäktssidan för bygglovsverksamheten, där intäkterna minskar kraftigt, när byggkonjunkturen nu har vikt av nera?t och stora projekt ställs in eller läggs ner. Man ser att antalet bygglovsansökningar, i stort sett inte har minskat, men ansökningarna handlar mer om mindre byggprojekt. 

Så här svara Forseng;

Kommer de som betalt få sina pengar tillbaka?

– När det kommer till ärenden där vi tagit ut planavgift gäller de besluten som inte är överklagade då de har vunnit laga kraft. Gäller dessa beslut om planavgift, men vi tar inte längre ut några planavgifter med stöd av taxan på grund av länsstyrelsen beslut. Länsstyrelsen redogör i sitt beslut för de brister de ansåg att nuvarande plantaxa innehåller. Förslag till ny plan- och bygglovstaxa har precis godkänts i samhällsbyggnadsnämnden och ska tas upp för beslut i kommunfullmäktige i år.

Förvalningen skriver också att om man inte tar någon avgift för viss prövning innebär det att kostnaden för den verksamheten måste tas ut skattebetalanas fickor. Det nya förslaget till ny plan- och bygglovstaxa för 2024, bedöms lösa ovanstående problem och de brister som finns i de nuvarande taxorna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige (KF) att det andra stycket under rubriken Indexjustering i bilagan Ny plan- och bygglovstaxa ersätts med följande; Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera avgiftsbelopp (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Att utvärdera den nya modellen för taxor efter ett år, samt att i övrigt besluta att med stöd av 12 kap 10 § PBL anta bilagda taxa med avgifter för besked, beslut eller handläggning enligt plan- och bygglagen. 

Publicerad: Uppdaterad:
Jeanette Henriksson,
Nyhetsarkiv