– Trots att det finns ett stort hälsointresse i Sverige ökar ohälsan paradoxalt nog väldigt mycket, säger läkaren och professorn Anders Rosengren som leder forskningen runt Livsstilsverktyget med målet att hjälpa människor till hälsosammare vanor. Foto: Emma Larsson

Hälsoapp för sundare livsstil

2022-01-06 Tillsammans med kollegor vid Göteborgs och Lunds universitet har Anders Rosengren i sin forskning tagit fram Livsstilsverktyget. En hemsida och en app som uppmuntrar till reflektion över vad man tycker är viktigt i livet och som ger konkreta tips för en hälsosammare livsstil. Det preliminära resultatet av studien hittills visar att de som har använt verktyget har fått förbättrat blodsocker och blodtryck, lägre vikt och bättre muskelmassa.

– Det är ju oerhört glädjande att ett digitalt redskap som man använder på egen hand via sin telefon eller dator tycks ha de här stora effekterna, säger forskningsledaren Anders Rosengren, diabetesläkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet.

Särskilt hoppfullt menar han att det är att det inte handlar om några kortsiktiga resultat utan att effekterna tvärtom tycks bli större ju längre tid som gått sedan användaren först fått tillgång till verktyget.

Förutom förbättrade fysiska värden i form av bättre blodsocker, lägre vikt, bättre muskelmassa, förbättrad insulinkänslighet och lägre blodtryck berättar många användare av Livsstilsverktyget också om positiva effekter på det mentala och känslomässiga planet.

– Deltagarna brukar säga att de får en ökad självkännedom och får lättare att hantera upp- och nedgångar i vardagen. Och att de blir mer medvetna om hur de små vardagsbesluten påverkar hälsan. Många säger också att det här gör hälsa till någonting roligt och lustfyllt, säger Anders.

I de första studierna med Livsstilsverktyget ingick endast personer med diabetes typ 2.

– Men utifrån de initiala lovande resultaten som vi sett hittills har vi nu expanderat studien och öppnat upp det här verktyget för alla i hela landet som är 35 år eller äldre att ta del av, säger Anders.

Han förklarar att fokus även i den här utvidgade studien ligger på att undersöka möjligheterna att förebygga och hantera diabetes, hjärt- kärlsjukdom och högt blodtryck. Men att den här studien är bredare än så och även handlar om hur människors psykiska mående utvecklas.

Genom att använda sig av Livsstilsverktyget får man hjälp att leva ett hälsosammare liv samtidigt som man bidrar till viktig folkhälsoforskning, menar forskningsledaren Anders Rosengren. Foto: Emma Larsson

I dagsläget är det enda sättet att få tillgång Livsstilsverktyget att gå med som deltagare i forskningsstudien. Vilket är gratis och sker genom att man anmäler sig via appen eller hemsidan.

– Man gör det för sin egen skull men som en bieffekt bidrar man till viktig folkhälsoforskning, säger Anders.

När man går med i studien lottas man till antingen en kontrollgrupp eller till att få möjlighet att använda verktyget. Tjugo procent hamnar i kontrollgruppen och åttio procent får tillgång till Livsstilsverktyget.

Förhoppningen är att verktyget så småningom ska öppnas upp ännu mer och därmed ge människor en helt ny typ av hjälp som saknas i sjukvården idag.

– Många från vårdens sida är mycket positiva till satsningen, det förebyggande hälsoarbetet idag är ju väldigt eftersatt. Dessutom finns det sällan resurser i vården för att på allvar ta tag i livsstilsfrågorna. Det är oftast mycket enklare att till exempel skriva ut ännu ett läkemedel för högt blodtryck, säger Anders.

Genom att erbjuda Livsstilsverktyget som ett komplement till den befintliga vården menar han att sjukvårdssystemet skulle kunna avlastas och samtidigt ge patienten bättre möjligheter att komma i gång med och hålla fast vid goda levnadsvanor som man blir rekommenderad vid läkarbesök.

– Det här skulle också kunna vara väldigt bra för alla de människor som inte har så mycket kontakt med vården över huvud taget. Där kan det här vara ett sätt att arbeta förebyggande redan från ung ålder, i stället för med brandsläckarinsatser i efterhand.

Idén till Livsstilsverktyget växte fram ur en frustration som Anders kände i sitt jobb som läkare över att det hälsofrämjande arbetet ofta var begränsat till att skriva ut läkemedel eller ge väldigt fyrkantiga livsstilsråd.

– Jag misstänkte att vi inte gav människor en chans att ta ett steg tillbaka och reflektera över vad vi egentligen ville åstadkomma med hälsoråden, säger Anders.

– Ibland kan det vara svårt att ta till sig och få in hälsoråden i sin egen vardag. Bland annat för att vi till stor del styrs av våra vanor, impulser och belöningssystem.

Anders Rosengren, diabetesläkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg

Anders förklarar att om man inte har helt klart för sig varför man ska ändra sina vanor blir det lätt att man slår ifrån sig råden med att det där inte passar för just mig. Ett annat vanligt problem menar han är att man reagerar tvärtom och i stället blir alldeles för fixerad vid hälsoråden och att de då på sätt och vis står i vägen för livet.

Frustrationen som Anders kände ledde vidare till att han började fundera på hur man rent praktiskt skulle kunna hjälpa människor att få en sundare hälsosyn som bygger på vetenskap och samtidigt stimulera dem att reflektera över hur de kan använda den kunskapen i sina egna liv.

– Utifrån det här startade jag då tillsammans med mina kollegor vid Göteborgs universitet utvecklingen av Livsstilsverktyget. Som alltså är en gratis hemsida som också finns som app, där man får skapa ett personligt konto när man går med i studien, säger Anders.

Varje gång man loggar in i verktyget gör man en runda i ett tema som man väljer själv. Det kan handla om allt från mat och motion till dygnsrytm, ensamhet, konflikter och hur vi hanterar stress.

– Vi rekommenderar att man gör ett tema åtminstone en gång varannan vecka för att man verkligen ska få glädje av verktyget. Ett tema tar ungefär en kvart, tjugo minuter att göra så det är verkligen inte någon större insats, säger Anders.

Han förklarar att man kan se de olika temana som ett stort smörgåsbord av kunskap, fakta och konkreta tips och metoder.

Varje tema avslutas med att man får välja en fråga att ställa till sig själv som ett sätt att reflektera över hur kunskapen som man just fått ta del av är relevant och kan inkluderas i sin egen vardag.

– Trots att det finns ett stort hälsointresse i Sverige ökar ohälsan paradoxalt nog väldigt mycket. Jag tror att det i alla fall delvis handlar om att det är svårt för människor att få in det som de läser om hälsa i vardagen. Med det här verktyget får man hjälp med precis just det.

Boken ”Hela livet: En läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar” av Anders Rosengren.

Tidigt i höstas debuterade Anders Rosengren som författare med boken ”Hela livet: En läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar”. Den 17 januari kommer den även ut som ljudbok, med skådespelaren Stina Ekblad som inläsare.

– Där har jag samlat mycket av materialet som finns i Livsstilsverktyget som alltså bygger på idén att kombinera vetenskap med reflektioner om viktiga livsfrågor, säger Anders.

– I boken visar jag på ett personligt sätt hur olika områden i livet hänger samman och påverkar hälsan. Jag ger många exempel från mitt eget liv och från människor som jag mött. För att visa hur vi faktiskt kan få in den här kunskapen i vardagen.

Boken riktar sig dels till personer som vill göra en större förändring i sina liv, dels till personer som känner att de redan är på rätt spår men som vill få nya tankar, tips, metoder och vetenskapliga fakta att reflektera över.

– Det är en hälsobok som på ett sätt är både mer praktisk än många av de som har skrivit tidigare, som bygger på vetenskaplig metod och som samtidigt är betydligt mer reflekterande och visar hur inte bara mat och motion, utan också kultur, musik, litteratur och existentiella frågor påverkar hälsan på ett genomgripande sätt.

Med Hela livet vill Anders visa att hälsa är någonting lustfyllt och mer än bara det mätbara som att räkna steg och kalorier.

Även om boken till stor del bygger på och refererar till materialet i Livsstilsverktyget kan de användas helt fristående från varandra.

– Samtidigt kan man säga att boken ger basen och visar helhetsbilden och hur allt hänger samman. Medan verktyget kan vara väldigt värdefullt för att rent praktiskt jobba vidare med insikterna från boken.

Reflekterande frågor

Exempel från Livsstilsverktyget på frågor att ställa till sig själv:

Vad är det minsta steg jag kan ta för att förbättra mina matvanor?

Hur kan motion bli en meningsfull upplevelse för mig?

Hur kan jag känna mer tacksamhet i vardagen?

Vad är meningsfullt för mig i ett större sammanhang?

Hur kan jag se till att komma ut och få mer ljus på dagen?

Hur kan jag stå upp för mina högre värden i stället för att till varje pris vinna varenda konflikt?

Var finner jag möjlighet till återhämtning?

Publicerad: Uppdaterad:
David Nyberg,
Nyhetsarkiv