Ger sig inte om badhuset

Alliansen i Uddevalla lägger motion om Rimnersplacering

2018-10-30 Knappt har en ny majoritet av Alliansen samt Uddevallapartiet och Miljöpartiet bildats förrän splittringen i badhuset manifesteras inom den styrande majoriteten. Fullmäktige får nu ännu en gång, och om det blir majoritet för Walkesborg, enligt majoriteten en sista gång, ta ställning till placeringen.

Den nya majoriteten har inte uppenbarligen inte kunnat komma överens om en gemensam uppfattning om var det nya badhuset skall byggas. På det sista kommunfullmäktigemötet togs ett sista beslut om innehållet i badhuset och tjänstemän och handläggare kunde börja arbetet med att ta fram anbudshandlingar för bygget.
Men nu kommer alltså en motion från de fyra allianspartierna i majoriteten om att badhuset skall byggas på Rimnersområdet, inte i Centrum.
Intressant är att man framhåller att badhuset kommer att generera för mycket trafik på grund av alla besökare dit. Centrumututvecklare som kommenterat situationen i Uddevalla har annars framhållit att bostäder i Centrum inte räcker, det måste till attraktiva besöksmål dessutom för att skapa ett underlag för ett levande Centrum.
Så här ser motionen ut i sin helhet:

Bygg simhall/badhus på Rimnersområdet
Vi i Alliansen i Uddevalla gick till val på en vision om att lägga badhus/simhall på Rimnersområdet. Vi anser att
den placeringen är det bästa alternativet sett ur tre grundläggande perspektiv:
• Strategi
• Ekonomi
• Miljö och hållbarhet
Strategi
Området där nuvarande simhall ligger är utpekat som ett framtida centralt nybyggnationsområde med hög
attraktionsgrad. När Uddevalla centrum växer vill vi i Alliansen se till att byggnationen kan vändas mer mot
vattnet. Det vattennära läget är en av Uddevallas mest attraktiva platstillgångar och bör primärt frigöras till
boenden. I en modern stadsbild och i god strategisk planering är det därför inte rimligt att prioritera placering av
ett fristående badhus/simhall på ett av stadens mest attraktiva lägen som dessutom är redo för bostäder.
I arbetet Trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun kretsat metodiken kring de så kallade TRASTaspekterna.
Att placera simhall/badhus inom det mest centrala området kommer med stor sannolikhet motarbeta
flera aspekter i denna arbetsmodell. En central placering kommer att öka flödet av trafik när fler bilar och
busslaster kontinuerligt ska ta sig in till badhuset/simhallen. Parkeringsbehovet riskerar att öka kraftigt vilket gör
att ytan för parkering måste expanderas markant. En yta som Alliansen istället vill se som bostäder med vacker
arkitektur och friska grönområden i stadsbilden. Den centrala placeringen kommer att belasta gamla
Göteborgsvägen via Gustafsberg på ett ofördelaktigt sätt. Trafiken som ansluter från E6 behöver korsa hela
innerstaden och fortsatt skära av närheten till vatten och påverka säkerheten för fotgängare och cyklister.
Att istället placera simhall/badhus på Rimnersområdet löser denna problematik på ett strategiskt korrekt sätt.
Placering på Rimnersområdet möjliggör för bra trafikflöden och avlastar centrum från bilar och bussar.
Parkeringar och infrastruktur för ändamålen idrott blir samlade i ett område och kan effektiviseras fullt ut.
Ekonomi, miljö och hållbarhet
Att förlägga simhallen/badhuset till Rimnersområdet bygger ett modernt kluster av idrottsaktiviteter. Detta i sig
skapar en sund ekonomisk fördel då allt mer samlas på en plats. En restaurang och café kan exempelvis få bäring
då fler människor rör sig i samma byggnad. Föräldrar behöver inte skjutsa till flera områden i staden för att nå
olika aktiviteter. Något som är både ekonomiskt fördelaktigt och sparar miljön genom mindre utsläpp.
En placering på Rimnersområdet skapar också nya möjligheter för att samplanera parkeringar, trafik och
infrastruktur samt energianvändning på ett mer effektivt sätt. Många städer bygger exempelvis simhall och ishall
i anslutning till varandra för att kunna utnyttja de stora drifts- och energifördelar som uppstår när man kan växla
värme och kyla mellan ishall och simhall/badhus. Detta blir en hållbar byggnation både ur perspektivet ekonomi
och hållbar miljö. Teknikens utveckling går snabbt och vi måste se 10–20 år framåt i tiden. Om
simhallen/badhuset kan anläggas med utrymme för data/serverhall i källaren så kan serverhallen hyras ut på
långa kontrakt och spillvärmen kan gå till hållbar och miljövänlig uppvärmning av vattnet.
Arenor som simhall/badhus och ishall behövs i vår kommun och det är inte strategiskt, ekonomiskt eller
miljömässigt försvarbart i en modern samhällsplanering att dela upp dessa anläggningar på flertalet platser.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

• Att den nya simhallen/badhuset ska byggas på Rimnersområdet

Mikael Staxäng (M) Jonas Sandwall (KD) Elving Andersson (C) Rolf Jonsson (L)

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv