OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Delade meningar om avlopp

2024-02-17 Helen och Magnus avloppsrening får inte godkänt av Kungälvs kommun, trots testresultat som visar på högt miljöskydd. Frågan om vem som bryter mot lagen har blivit en långdragen process. 

Det har blivit en minst sagt komplicerad process för Helen Kurtsdotter Berntsson och Magnus Berntsson i Ytter-Restad. Paret Berntsson och kommunen delar samma uppfattning om att avloppsvattnet måste renas för att undvika exempelvis övergödning. 

Därefter råder det dock delade meningar, där Helen och Magnus tillsammans med tillverkaren av deras reningsapparat, Anders Niklasson och Jessica Niklasson, menar att kommunen sätter sig över lagen. Kungälvs kommuns miljöinspektörer menar istället att det är paret Berntsson som bedriver olaglig verksamhet. 

Sedan Helen och Magnus fick brev från kommunen om att deras avloppsrening var undermålig har de installerat en avloppsreningsapparat som de satt ner i sin trekammarbrunn. Nu har de fått ett delegationsbeslut om förbud av kommunen, mot utsläpp av avloppsvatten, som börjar gälla om ett år. 

Högsta nivå

I området där Helen och Magnus bor ska avloppsvattnet som släpps ut renas så att testerna når upp till miljöskydd högsta nivå. Det innebär att Fosfor ska renas till 90 procent, kväve till 50 procent samt BOD till 90 procent. 

På begäran av miljöinspektör Jennifer Ivåker testades Helens reningsapparat av en tredje oberoende part. Testet utfördes av Marine Monitoring och uppnår just miljöskydd högsta nivå, men kommunen vill inte godta provtagningen. 

När tidningen träffar miljöinspektörerna Jennifer Ivåker och Emelie Wallenås uppger de att en av anledningarna till att de inte vill ta till sig det begärda provresultat är att proverna ska ske flera gånger samt med viss intervall. Kommunen säger att de vill se hur avloppsreningen ter sig under årets alla säsonger samt att den verkligen är anpassad för det nordiska klimatet. 

Hur många provtillfällen det ska vara har kommunen svårt att svara på. I lagen finns det inte definierat hur många gånger eller med vilken intervall som testerna ska infalla. 

– Varje test ger bara en ögonblicksbild, säger Emelie Wallenås. 

– Vi har rätt att kräva in det vi behöver för att göra en bedömning. Vi har inte diskuterat exakt hur ofta det ska ske. Men det som har kommit in är under alldeles för kort period, säger Jennifer Ivåker. 

Tillverkarna av Helen och Magnus reningsutrustning, Anders Niklasson och Jessica Niklasson har dock i samråd med Kungsbacka kommun fått sin reningsapparat beprövad med 12 tester utförda under ett år i två olika anläggningar. 

– Testerna gjordes på anläggningar som inte var slamsugna på cirka tre år för att visa att det inte behövs någon slamsugning och vi ville veta hur lång tid det skulle ta innan den visar bra resultat under dessa förutsättningar, säger Anders Niklasson. 

– Kommunen krävde att få in provresultat från tredje part och när vi ordnade det så vill de inte ta till sig det, antagligen är värdena för bra så det vill de inte kommentera, säger Jessica Niklasson. 

Miljöinspektörerna Emelie och Jennifer förklarar att det finns anledning till varför de inte tagit till sig det begärda provresultatet. Detta eftersom det då gick upp för dem att Helen och Magnus inte ville göra en ansökan om tillstånd utan endast en anmälan om den ditsatta reningsapparaten. 

Jennifer Ivåker och Emelie Wallenås berättar att det finns två sätt att få tillstånd på. Det ena sättet är att ha en prestandadeklaration. I det fallet, berättar miljöinspektörerna, så får de inte kräva in mer information. Jennifer Ivåker förklarar att kommunen i fallen utan prestandadeklaration ska göra en egen bedömning utifrån informationen de får in. 

Testerna ska enligt Jennifer vara utförda på ett visst sätt, under vissa förhållanden, med en viss belastning och under tillräckligt lång tidsperiod. 

– Vi gör bedömningen om testerna är utförda på ett rätt sätt. 

Hur utförs testerna på rätt sätt menar ni? 

– Vi kan inte skriva hugget i sten, hur eller på vilket sätt testerna ska utföras, för att då låser vi det till det. I tillståndsprövningen så vill vi att fastighetsägaren ska visa, beskriva och förklara hur testprocessen går till, säger Jennifer Ivåker. 

Testar inte

– Vi är inte de som testar, vi gör bara bedömningen utifrån testerna som har utförts. Det är olika i de enskilda fallen, förklarar Emelie. 

I mail som skickats mellan Jennifer Ivåker och Anders Niklasson i samråd med paret Berntsson, så skriver Jennifer Ivåker att Helen och Magnus måste göra en ansökan. Hon skriver också att ansökan kommer att avslås eftersom kommunen tycker sig fått in för tunt underlag. 

Anledningen till att Helen Kurtsdotter Berntsson och Magnus Berntsson inte vill göra en ansökan utan endast en anmälan är för att apparaten de satt ner i brunnen endast ska vara en förbättring av deras nuvarande avloppssystem. De tillsammans med leverantörerna Niklasson menar att apparaten som är ett Retro fit kit, enligt lag inte är tillståndspliktig och därför ska ingen ansökan skickas in. 

Förtydligar

Kungälv kommuns miljöinspektör hänvisar först till lagen men förtydligar i nästa mail att det inte står direkt i lagen utan att det istället utgår från rättspraxis. Dessa är tidigare domstolsavgöranden som handlar om att byta teknik. ”Att förbättra en slamavskiljare med ett retro fit kit räknas som att byta teknik,” skriver Jennifer Ivåker i ett av mailen. 

– Men prejudicerande fall och rättspraxis måste vara direkt applicerbara, säger Helens leverantör Anders Niklasson. 

Anders Niklasson får medhåll av Roland Ekstrand som varit politiker i 40 år, suttit med i Värmdös Miljö och hälsoskyddsnämnd samt studerat in sig på Miljöbalken som innefattar just avloppsutsläpp. Roland har hjälpt över 60 fastighetsägare runt om i landet med likande fall. 

– Kommunen har inga belägg. Fastighetsägaren förbättrar reningsteknik. Vi har sedan 1955 haft lagstiftning på att man måste rena avloppsvattnet. Men hur man gör det är upp till fastighetsägaren. I samband med en nyanläggning av en avloppsanläggning har man redan godkänt de här anläggningarna, säger Roland Ekstrand. 

Om Helen Kurtsdotter Berntsson och Magnus Berntsson inte vidtar åtgärder så utvecklas delegationsbeslutet om förbud till hot om vite om ett år. 

Miljöinspektörerna i Kungälvs kommun förklarar att det är deras rätt som tillsynsmyndighet att ta till åtgärder som delegationsbeslut om förbud samt vite. 

– Den är tillståndspliktig och det finns inget tillstånd. Det är allvarligt att släppa ut orenat avloppsvatten. 

Men ni har inga uppgifter på att Helens avloppsvatten skadar miljön? 

– Nej, säger Emelie och Jennifer. 

– Det som ger fastighetsägaren en garanti är att man alltid kan överklaga våra beslut, säger miljöinspektör Emelie Wallenås. 

Roland Ekstrand berättar om de rättsturer runt om i Sverige, där han varit ombud och säger att fastighetsägare upplever att kommunen motarbetar dem. Han berättar om ett fall där han representerat en kvinna som bor i USA men har en fastighet på Värmdö. Kommunen hade synpunkter på avloppet och Roland skickade därför in en inlaga till kommunen. Inlagan skickades direkt till Länsstyrelsen. 

Överklagan

När Roland ringde till Länsstyrelsen sa de att kommunen nog hade uppfattat inlagan som en överklagan. 

– Hon är inte ensam om det här, det sker runt om i landet. Man är så trött på att folk klagar att man skickar det vidare till Länsstyrelsen utan kommentarer. Det är också olagligt. Man måste kommentera det här. Det är en väldigt viktig demokratisk fråga, säger Roland Ekstrand. 

Tidigare i Kungälv kommun så ska det ha funnits avloppsmässor att gå på där olika leverantörer är inbjudna. Har det blivit krångligare och ett sämre informationsflöde om olika alternativ för avloppsrening? Skulle en mässa kunna vara något att anordna igen? 

– Det har vi haft för längesedan. Vi har inte märkt av att det blivit sämre av att inte ha mässor och inte heller bättre, säger Emelie Wallenås. 

– Vi har rätt mycket kontakt med fastighetsägarna. Vi tycker att vi har bra information utåt. Vi har inte märkt av att behovet har funnits men vi kan ju titta mer på behovet, avslutar Jennifer Ivåker. 

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv